Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN QUIPA

De online beveiligings-, welzijns-, en alarmeringsdiensten van Quipa (hierna: “de Dienst”) worden u aangeboden door het bedrijf Quipa B.V. (hierna: “Quipa”), gevestigd aan de Stalbergweg 55 te Venlo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83497110. Aan het gebruik van de Dienst zijn onderstaande voorwaarden (hierna: “de Gebruiksvoorwaarden”) verbonden. Door het enkele gebruik van de Dienst gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Quipa schriftelijk zijn aanvaard.

ARTIKEL 1.GEBRUIK VAN DE DIENST

1.1. Zolang u zich houdt aan alle vereisten en verplichtingen uit deze Gebruiksvoorwaarden, geeft Quipa u toestemming om de Dienst te gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van de Dienst (hierna: “de Leveringsovereenkomst”). U bepaalt zelf hoe u de Dienst inzet en voor welke specifieke doelen.

1.2. U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Quipa mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus verantwoordelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Quipa heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.

1.3. Door derden toegang te geven tot uw account en/of uw omgeving, geeft u hiermee toestemming aan Quipa om de relevante (persoons)gegevens uit uw account en/of omgeving ter beschikking te stellen aan die betreffende derden.

ARTIKEL 2.GEBRUIKSREGELS

2.1. Het is u niet toegestaan om de Dienst te gebruiken voor andere doeleinden dan opgenomen is in de Leveringsovereenkomst. Verder is elke andere wijze van gebruik van de Dienst die in strijd is met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving, niet toegestaan.

2.2. In het bijzonder (maar niet uitsluitend) is het niet toegestaan om:

  • a. de Dienst te gebruiken zonder naleving van de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
  • b. de Dienst onder te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen aan anderen;
  • c. de Dienst op dusdanige wijze te gebruiken dat overlast of hinder voor andere gebruikers ontstaat. Onder meer valt hieronder het inzetten van eigen scripts of programma's voor het up- of downloaden van grote hoeveelheden data, of het overmatig vaak aanroepen van de Dienst;
  • d. door middel van de Dienst de persoonlijke levenssfeer van anderen te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden.

2.3. Quipa kan bij onderhoud, storingen of gevallen van misbruik de Dienst tijdelijk beperken of staken.

2.4. Indien Quipa constateert dat u de Gebruiksvoorwaarden overtreedt, mag Quipa de toegang tot de Dienst beperken of ontzeggen totdat de overtreding is opgeheven. U bent er zich van bewust dat dit gevolgen kan hebben voor de werking van de Dienst en de mogelijke gevolgen voor uw beveiliging en/of alarmering(en).

2.5. v kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart Quipa van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.

ARTIKEL 3.BESCHIKBAARHEID EN ONDERHOUD

3.1. Quipa spant zich in om de Dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Dat betekent dat in uitzonderlijke gevallen de beveiliging en alarmering(en) kortstondig niet kunnen werken, ondanks dat Quipa maatregelen heeft getroffen om tijdelijke onbeschikbaarheid te voorkomen. In het geval dat de centrale waaraan de alarmeringsapparatuur gekoppeld is (kortstondig) niet werkt, zult u een notificatie ontvangen per e-mail en/of SMS.

3.2. Naast de notificatie als bedoeld in het vorige lid ontvangt u een melding op het moment dat het batterijpercentage een laag niveau heeft bereikt. U bent zelf verantwoordelijk voor het vervangen van de batterijen.

3.3. U bent er zich van bewust dat Quipa afhankelijk is van derden ten aanzien van het sturen van e-mail-, SMS- of andersoortige notificaties. Quipa kan geen garanties geven over de beschikbaarheid van (de diensten van) deze derden en daardoor ook niet over de aflevering van de betreffende notificaties.

3.4. Quipa onderhoudt de Dienst actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zoveel mogelijk vooraf aangekondigd en uitgevoerd op de momenten dat de Dienst het minst gebruikt wordt. U bent er zich van bewust dat de wijzigingen in de gegevens (bijvoorbeeld statuswijzigingen, alarmeringen, etc.), ten tijde van beperkingen in de beschikbaarheid van de Dienst, niet (volledig) kunnen worden verwerkt.

3.5. Quipa mag van tijd tot tijd de functionaliteit van de Dienst aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Quipa zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert. Quipa zal minstens dertig (30) dagen van tevoren schriftelijk en/of via de Dienst melden welke aanpassingen zij van plan is door te voeren. U heeft geen inspraak in deze aanpassingen.

3.6. Tenzij u gebruik maakt van de mobiele applicatie zullen de door Quipa geleverde updates ten behoeve van de functionaliteit van de Dienst automatisch worden geïnstalleerd en aan u beschikbaar gesteld. Het is niet mogelijk om de nieuwe updates niet te accepteren en de oude versie te blijven gebruiken, tenzij anders overeengekomen.

3.7. U bent er zich van bewust dat Quipa bepaalde functies niet voor enkele gebruikers kan blijven ondersteunen. Quipa kan daarom niet garanderen dat alle functies tijdens de duur van de Leveringsovereenkomst beschikbaar blijven en is niet aansprakelijk voor schade als het gevolg van het verdwijnen van functies in de Dienst. Quipa zal echter te allen tijde rekening houden met de eventuele gevolgen en zal mogelijk een alternatief aandragen.

ARTIKEL 4.INTELLECTUEEL EIGENDOM

4.1. De Dienst alsmede de door deze Dienst gegenereerde gegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot statistieken, zijn het intellectueel eigendom van Quipa en/of haar licentiegever(s). Behoudens voor zover schriftelijk anders bepaald, mogen deze op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Quipa , behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

4.2. De data die u opslaat en uitleest middels de Dienst is en blijft uw eigendom of van de persoon op wie zij betrekking heeft. Het is Quipa enkel toegestaan de data te gebruiken ter uitvoering van de Leveringsovereenkomst en/of waarvoor de Dienst beschikbaar is gesteld.

4.3. Indien u informatie stuurt naar Quipa , bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, dan geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor (verbetering van) de Dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

ARTIKEL 5.AANSPRAKELIJKHEID

5.1. U bent er zich van bewust dat de Dienst afhankelijk is van een stabiele internetverbinding en verbinding tussen de sensoren en centrale op de locatie waar u gebruik wilt maken van de Dienst. Quipa kan geen invloed uitoefenen op uw internetverbinding, netwerk, apparatuur of alle andere diensten/apparaten die niet geleverd zijn door Quipa . U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhouden van deze internetverbinding, netwerk, apparatuur of alle andere diensten/apparaten die niet geleverd zijn door Quipa .

5.2. In aanvulling op het vorige lid kan Quipa niet aansprakelijk worden gehouden voor de schade als het gevolg van het niet ontvangen van beveiligings- of alarmeringsmeldingen door het falen van uw internetverbinding, netwerk, apparatuur of alle andere diensten/apparaten die niet geleverd zijn door Quipa .

5.3. In geval van overmacht is Quipa nooit gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

5.4. Indien de Leveringsovereenkomst wordt aangegaan ten behoeve van levering van de Dienst aan u, in de uitoefening van beroep of bedrijf, gelden de hierna volgende bepalingen.

5.5. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid accepteert Quipa geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de Dienst of enige schade in verband daarmee.

5.6. Quipa is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5.7. U vrijwaart Quipa van alle claims van derden in verband met de data die u opslaat en uitleest middels de Dienst, in het bijzonder (maar niet uitsluitend) waar het betreft een schending van privacy rechten in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

5.8. Voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is vereist dat u de schade uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontdekking schriftelijk bij Quipa meldt.

ARTIKEL 6.GEHEIMHOUDING

6.1. U bent verplicht tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die u via de Dienst verkrijgt en waaronder de inhoud van deze overeenkomst.

6.2. Quipa zal geen kennis nemen van via de Dienst verzonden of opgeslagen informatie, tenzij dit expliciet met u is overeengekomen of Quipa daar wettelijk of krachtens bevoegd gegeven bevel toe verplicht is. In zulke gevallen zal Quipa zich inspannen de kennisneming tot een minimum te beperken en zal zij geheimhouding betrachten omtrent hetgeen waarvan kennis genomen is.

6.3. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

ARTIKEL 7.WIJZIGING VOORWAARDEN

7.1. Quipa heeft het recht deze Gebruiksvoorwaarden op ieder moment aan te passen.

7.2. Quipa zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig (30) dagen voor inwerkingtreding schriftelijk dan wel via de Dienst aankondigen zodat u daar kennis van kunt nemen.

7.3. Indien u een wijziging of aanvulling in de Gebruiksvoorwaarden niet wenst te accepteren, kan u tot de datum van inwerkingtreding de Gebruiksvoorwaarden opzeggen. Gebruik van de Dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

ARTIKEL 8.OVERIGE BEPALINGEN

8.1. Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

8.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de Gebruiksvoorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Quipa gevestigd is.

8.3. Indien een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is hieraan tevens voldaan indien de mededeling per e-mail wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

8.4. Indien een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

8.5. Quipa is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Gebruiksvoorwaarden over te dragen aan een derde die de dienst of betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.


Winkelwagen
Bekijk winkelwagen
Kies je land

We geven je graag zo snel mogelijk inzicht in de juiste prijzen en verzendkosten.