Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN QUIPA B.V.

Deze voorwaarden zijn aldus opgebouwd:

A geldt voor alle soorten overeenkomsten die tot stand komen tussen Quipa en de klant;

B geldt specifiek voor overeenkomsten waarbij Quipa producten verkoopt aan de klant;

C geldt specifiek voor overeenkomsten terzake van onderhoud, montage en installatie, waarbij

C1 de hoofdregel beschrijft, namelijk dat een opdracht tot stand komt met een derde, en

C2 de uitzondering beschrijft, voor het geval Quipa de opdracht zelf aanvaardt;

D geldt specifiek voor overeenkomsten in abonnementsvorm (Thuislink);

E is een algemene slotbepaling.

A. ALGEMEEN

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van Quipa.

1.2. Indien Quipa eenmaal of vaker afwijkt van deze voorwaarden heeft dat slechts werking voor dat geval in kwestie en schept zulks geen rechten op volgende gevallen.

1.3. Het is de uitdrukkelijke partijbedoeling dat middels plaatsing van een opdracht na betaling van de factuur voormeld door de Klant, wordt aanvaard dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn op alle volgende opdrachten. Klant doet daarmee onherroepelijk afstand van zijn recht op de vernietigbaarheid ex 6:233 b BW.

1.4. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de Klant is uitgesloten.

1.5. Indien en voor zoveel Quipa bij een derde werk verricht, gelden onderhavige bepalingen jegens Klant m.m.

1.6. Indien en voor zover Quipa een opdracht uitvoert als bedoeld in art. 7: 400 BW gelden onderhavige voorwaarden m.m. met dien verstande dat de werking van art. 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 lid 2 BW is uitgesloten. Van zo’n opdracht kan b.v. sprake zijn in geval van het opstellen van een offerte, het maken van tekeningen of berekeningen, het uitbrengen van een second opinion of het geven van advies.

ARTIKEL 2: TOT STANDKOMING OVEREENKOMST

2.1. In de regel komt de overeenkomst tot stand doordat en zodra ofwel

 • a) De bestelling van de klant door Quipa wordt bevestigd, ofwel
 • b) De Klant schriftelijk en ondubbelzinnig Quipa` offerte en daarmee de meegezonden voorwaarden bevestigt.

2.2. Een offerte vervalt als die niet binnen 30 dagen in haar geheel is aanvaard. Daarna staat het partijen vrij opnieuw in overleg te treden over het doen herleven of aanpassen van de oorspronkelijke offerte.

2.3. Blijft de bevestiging uit maar start Quipa met al dan niet stilzwijgend goedvinden van de klant aan de uitvoering van de overeenkomst, geldt de offerte als aanvaard c.q. overeenkomst als tot stand gekomen.

2.4. Met de totstandkoming van de overeenkomst start –indien van toepassing- de 14daagse herroepingstermijn van art. 6:230o lid 1 sub a BW. Na deze 14 dagen heeft de Klant dus geen herroepingsrecht meer.

2.5. Met de aanvaarding van de offerte machtigt de Klant Quipa om met derden te contracteren namens de klant, en daarmee tevens de algemene voorwaarden van die derden te aanvaarden namens de Klant, ook voor zoveel die exoneratieclausules bevatten.

ARTIKEL 3. TARIEVEN EN MEERWERK

3.1. Alle door Quipa genoemde tarieven zijn, tenzij anders schriftelijk vermeld, inclusief BTW.

3.2. Alle tarieven kunnen jaarlijks geïndexeerd worden, mits er tenminste 3 maanden zijn verstreken na aanvaarding van de offerte en uitsluitend over het werk dat nog niet is verricht.

3.3. Quipa is gerechtigd prijsstijging van kostprijsbepalende factoren waaronder b.v. de kostprijs van grond- en brandstoffen, materialen, fabricage, opslag, transport, valutawisselkoersen, stort- en verwerkingstarieven en dergelijke, zulks ter beoordeling van Quipa, die zijn ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de op/aflevering, aan Klant door te berekenen.

3.4. Indien en voor zoveel gewerkt wordt op basis van een offerte, en indien blijkt dat er meer werk vereist is dat al dan niet voorzienbaar was, staat Klant het Quipa toe om naar eigen inzicht het meerwerk uit te voeren en door te berekenen. Door het werk middels c.q. bij oplevering te aanvaarden, verklaart Klant zich akkoord met het meerwerk en de doorberekening ervan, evenwel zoveel mogelijk in overleg. Enkele voorbeelden van meerwerk worden beschreven in art. 17.3 en 18.4 dezes.

3.5. Bij meerwerk verschuift de oplevertermijn.

ARTIKEL 4. BETALINGSCONDITIES

4.1. Tenzij anders overeengekomen is, geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

4.2. Een klacht die ziet op de factuur moet binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur zijn gemeld bij Quipa, op straffe van verval van ieder vorderingsrecht dat daarop gebaseerd kan zijn.

4.3. Bij niet tijdige of volledige betaling van facturen wordt Klant geacht zonder enige ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin wordt door Quipa een aanmaning verzonden waarin Klant nogmaals in de gelegenheid wordt gesteld de factuur binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de aanmaning te betalen en waarin wordt vermeld welk bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten na het verstrijken van de 14 dagen bij Klant in rekening worden gebracht.

4.4. Indien Klant een rechtspersoon is, zijn alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd met een minimum van € 250,- exclusief btw.

4.5. Bij niet tijdige betaling is Klant bovendien de van toepassing zijnde wettelijke (handels-) rente Verschuldigd.

4.6. Bij niet tijdige of niet volledige betaling van enige factuur mag Quipa al zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst opschorten, totdat Klant alsnog het verschuldigde betaald heeft, waaronder ook de kosten.

4.7. Het niet gebruiken van het werk, alsmede het niet goed functioneren daarvan, levert geen redenen op voor opschorting van de betalingsverplichting.

4.8. De betalingsverplichting kan niet eenzijdig door Klant worden opgeschort wegens wanprestatie zijdens Quipa, noch komt Klant enig recht toe op verrekening of compensatie.

4.9. Goederenrechtelijke overdracht dan wel bezwaring c.q. verpanding door Klant is niet toegestaan zolang integrale betaling niet plaatsvond.

4.10. Klant aanvaardt dat de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk vooraf moet worden betaald en dat wanneer klant aan die verplichting niet voldoet Quipa gerechtigd is uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder daarmee schadeplichtig te worden. Het niet steeds bedingen van een voorafgaande betaling doet aan dit recht niet af. Een ontbinding laat onverlet het recht van Quipa om tot dan toe gemaakte kosten en/of gederfde winst in rekening te brengen bij de Klant.

ARTIKEL 5. EIGENDOMSVOORBEHOUD

5.1. Quipa blijft eigenaar van verkochte producten en ter hand gestelde modellen, informatiedragers en promotiematerialen, zolang Klant niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden boven de hoofdsom.

5.2. Klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren.

5.3. Voor het geval Quipa zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Quipa en door Quipa aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Quipa zich bevinden en die zaken terug te nemen.

5.4. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat Quipa bij dat terugnemen de reeds gemonteerde apparatuur c.a. op kosten van de klant verwijdert c.q. doet verwijderen door door Quipa aan te wijzen derden, ongeacht hoe deze apparatuur c.a. is bevestigd en dat Quipa voor schade zijdens Klant niet aansprakelijk is.

5.5. Als Quipa geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is Klant verplicht de nieuw gevormde zaken aan Quipa te verpanden.

5.6. Laat Klant Quipa c.a. niet toe om zijn eigendomsvoorbehoud uit te oefenen, is hij een boete verschuldigd ad € 500,- per dag, een dagdeel daaronder begrepen, dat Klant niet voldoet aan de verplichting.

ARTIKEL 6. PERSONEN DIE ZICH OP DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN MOGEN BEROEPEN

De bepalingen in deze Algemene Voorwaarden zijn geformuleerd ten behoeve van:

 • a) Quipa, met inbegrip van haar werknemers en aan Quipa gelieerde (rechts-)personen die in enige hoedanigheid voor en/of met Quipa werken;
 • b) alle derden die van Quipa instructies hebben gekregen of zullen krijgen;
 • c) een ieder wiens handelen of nalaten ertoe heeft geleid of zal leiden dat Quipa aansprakelijk wordt gehouden;
 • d) alle voormalige werknemers van Quipa en/of andere personen die eerder in enige andere hoedanigheid voor Quipa hebben gewerkt;
 • e) eventuele begunstigden van testamenten en rechtsopvolgers van de personen die hierboven in lid (a) tot en met (d) van dit artikel zijn genoemd.

ARTIKEL 7a. ANNULERING

7a.1. Klant mag een overeenkomst beëindigen nog voordat Quipa is begonnen aan de uitvoering (=annuleren). Dit annuleren mét vergoedingsplicht jegens Quipa is te onderscheiden van het eventuele recht dat een consument kan hebben om zonder opgaaf van reden kosteloos te herroepen, conform art. 11 resp. 14 dezes.

7a.2. In geval van annulering, zowel in geval Klant dat doet als wanneer Quipa annuleert, is Klant een vergoeding verschuldigd van de door Quipa gemaakte kosten, waaronder de voorbereidingstijd, kosten van derden en de gemiste winst.

7a.3. Indien Quipa voorafgaand aan de overeenkomst een offerte heeft opgesteld, al dan niet na een opname ter plaatse, strekt de vergoeding van lid 2 dezes zich ook uit tot vergoeding van het opmaken van de offerte en de daarmee samenhangende kosten, waaronder de tijd die alsdan wordt berekend op basis van een normaal uurtarief.

7a.4. Indien Quipa derden heeft opgedragen werkzaamheden te verrichten en/of zaken te leveren, strekt de vergoeding van lid 2 dezes zich tevens uit tot vergoeding van de kosten die deze derden in rekening brengen bij Quipa . Klant vrijwaart Quipa voor claims van derden op Quipa wegens een dergelijke annulering..

ARTIKEL 7b. OPSCHORTING

7b.1. Voorafgaand aan het werk en ook tijdens de uitvoering van het werk mag Quipa het werk neerleggen/ opschorten, totdat de Klant aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, waaronder betalingsverplichtingen, zonder dat Quipa aansprakelijk te houden is voor eventuele schade die de Klant door de opschorting lijdt.

7b.2. In ieder geval mag Quipa opschorten als de werkplek onveilig is of als de klant een betalingsachterstand heeft. Enkele voorbeelden staan beschreven in art. 18.10 en 18.11.

ARTIKEL 7c. OVERMACHT

7c.1. Indien één van de partijen ten gevolge van overmacht niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, neemt hij terstond contact op met de andere partij teneinde te bezien hoe tot een redelijke oplossing gekomen kan worden.

7c.2. Quipa is gerechtigd om zich op overmacht te beroepen wanneer de uitvoering van de overeenkomst gedeeltelijk of geheel – al dan niet tijdelijk – verhinderd of bemoeilijkt wordt door omstandigheden buiten zijn wil of invloed, zoals – maar niet beperkt tot – overheidsmaatregelen, brand, weersomstandigheden, het (tijdelijk) uitblijven van levering van zaken of diensten door derden, bedrijfsstoornissen, arbeidsstoornissen of stakingen, ziekte, etc.

7c.3. Klant komt geen rechten toe indien Quipa werk neerlegt wegens overschrijding c.q. doorkruising van de normale werk- en rusttijden, alsmede de vakanties, zon- en feestdagen.

7c.4. Quipa mag zich eveneens op overmacht beroepen wanneer de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat Quipa voorrang geeft aan andere overeenkomsten wanneer die voorrang redelijkerwijs geboden is.

7c.5. In het geval van overmacht aan de zijde van Quipa worden haar verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht. Indien zij zich op overmacht beroept voor een tijdsduur langer dan een maand zijn zowel Quipa als de Klant bevoegd de overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden door schriftelijke mededeling aan de ander zonder daarbij tot vergoeding van schade gehouden te zijn. De Klant is alsdan gehouden de werkzaamheden en gemaakte kosten van Quipa tot de opschorting te voldoen.

ARTIKEL 8. ALGEMENE BEPALINGEN GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID VAN QUIPA

8.1. Quipa geeft de garantie de overeenkomst als een goed vakman uitvoeren. Deze garantie geldt uiteraard tevens voor eventuele herstelwerkzaamheden.

8.2. Quipa garandeert voorts steeds bij geschillen c.q. klachten een oplossing na te streven die praktisch is en redelijk, ongeacht de vraag of dezen rijzen in de relatie tussen partijen dan wel tussen Klant en derden.

8.3. Quipa verricht werk c.q. opdracht uitdrukkelijk voor rekening en risico van Klant.

8.4. Quipa is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat hij is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.

8.5. Quipa is nimmer aansprakelijk voor enige schade aan personen zoals letsel of overlijden, of aan zaken, noch is Quipa aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade, winst- of inkomstenderving daaronder begrepen, schade aan schilder-, binnen- en installatiewerk.

8.6. Gelet op de aard van Quipa ’ werk kunnen onveilige situaties ontstaan, hetgeen de plicht verklaart op de Klant om de werkplek c.a. niet gelijktijdig te laten bewerken door derden, als beschreven in art. 18 dezes.

8.7. Klant is gehouden alle schade aan Quipa , de door Quipa ingeschakelde derden c.q. zijn resp. hun nabestaanden te vergoeden die voortvloeit uit of verband houdt met het doen ontstaan, laten voortduren of onvoldoende voorkomen van onveilige situaties op of rondom de werkplek in kwestie.

8.8. Mocht Quipa ondanks voorgaande bepalingen toch aansprakelijk zijn voor schade, dan is deze schade beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) van de betreffende opdracht.

8.9. Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is c.q. uit meerdere facturen bestaan, zal de schade wegens toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de prijs bedongen in de toepasselijke overeenkomst (exclusief omzetbelasting) voor de prestaties van Quipa van waaruit het schadeveroorzakende feit of nalaten voortvloeit.

8.10. De in lid 8 en 9 bedoelde bedragen worden verminderd met de door de Klant bedongen en door Quipa verleende crediteringen.

8.11. Vinden meerdere aansprakelijkheidsscheppende gebeurtenissen plaats binnen dezelfde opdracht, dan worden deze gebeurtenissen gezien als één, aldus dat de aansprakelijkheid van alle gebeurtenissen worden beperkt conform dit artikel.

8.12. In geen geval zal de aansprakelijkheid van Quipa uitgaan boven het bedrag dat onder haar bedrijfs-en beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor uitkering in aanmerking komt.

8.13. Het voorgaande wordt uitdrukkelijk absoluut gemaximeerd in alle omstandigheden tot een all-in bedrag van € 10.000,-.

8.14. Indien derden een vordering instellen tegen Quipa , verband houdende met de uitvoering van het werk, vrijwaart Klant Quipa en/of de door Quipa ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de kant van Quipa en/of de door hem bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen.

ARTIKEL 9. EIGEN RISICO

9.1. Klant blijft aansprakelijk voor alle schade aan het werk resp. het product die niet zijn oorzaak vindt in normaal, dagelijks gebruik. De schade wordt door Quipa hersteld voor rekening van Klant.

9.2. Aansprakelijkheid is uitgesloten indien Klant niet voldaan heeft aan diens verplichtingen van artikel 13.8, waaronder in ieder geval die tot regelmatig, tijdig en goed onderhoud, tot normaal gebruik en tot het niet blootstellen aan extremen en weersomstandigheden.

9.3. Aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen van derden die Quipa ter vervoer of ter bewerking zijn toevertrouwd of die Klant in huur of bruikleen of anderszins onder zijn opzicht heeft, is uitgesloten.

9.4. Indien door Klant of door derden al dan niet in opdracht van Klant aan het werk werkzaamheden zijn uitgevoerd of voorzieningen zijn getroffen, is Quipa niet gehouden tot vergoeding van schade die hiervan een gevolg is.

9.5. De klant is gehouden zelf het product goed te onderhouden. Onderhoudswerkzaamheden noch herstelwerkzaamheden voor zover ze buiten de garantiebepalingen vallen, behoren niet tot onderhavige overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen.

B. (VER)KOOP EN LEVERING VAN PRODUCTEN

10. VOORWAARDELIJKE OVEREENKOMST

10.1. Quipa verbindt zich ertoe om namens, aldus voor rekening en risico van, de klant zaken te kopen bij derden (de leverancier). De klant stemt daar middels dezen mee in, en stemt er ook mee in dat Quipa de algemene voorwaarden van deze derde(n) aanvaardt namens de klant.

10.2. De overeenkomst tussen klant en Quipa komt tot stand onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de beoogde zaken geleverd worden door de leverancier.

10.3. Klant stemt er mee in dat levering van de zaken in kwestie eerst plaats vindt na een redelijke termijn zodra de leverancier zal hebben geleverd. Alsdan geldt dat een overeengekomen aflevertermijn nimmer als een fatale termijn geldt. Verstrijkt de aflevertermijn, treden partijen in overleg over een nieuwe datum.

10.4. Een zaak geldt als afgeleverd bij de klant zodra het is aangeboden bij de Klant, waarbij de Klant gehouden is de aflevering van de zaak te laten plaatsvinden conform artikel 19 dezes.

10.5. Het risico van tenietgaan, beschadiging of diefstal van afgeleverde zaken, te verwerken zaken of van gereedschappen van Quipa , zodra die zich in de macht van Klant of in die van een door hem aangewezen derde bevinden, berust bij Klant. Dit is slechts anders wanneer e.e.a. aan de schuld van Quipa is te wijten. Het risico gaat in ieder geval over met de aflevering.

11. HERROEPINGSRECHT CONSUMENT BIJ PRODUCTEN

11.1. Klant moet een consument zijn om een herroepingsrecht te kunnen hebben en de order moet digitaal tot stand zijn gekomen, zoals via de website (art. 6:230h BW).

11.2. Een order met een waarde van ten hoogste € 50,- kan niet worden herroepen (art. 6:230h BW).

11.3. De levering van een order die onherroepelijk is vermengd met andere zaken kan niet worden herroepen (art. 6:230p BW).

11.4. Een product dat specifiek is vervaardigd voor de order in kwestie kan niet worden herroepen (art. 6:230p BW).

11.5. Van herroeping is uitgesloten een overeenkomst die wordt herroepen met het enkele doel opnieuw te worden afgesloten op een latere datum tegen een lagere prijs.

11.6. Herroeping vereist geen reden, en leidt ertoe dat de overeenkomst ontbonden wordt.

11.7. De klant kan herroepen tot 14 dagen nadat hij (het eerste deel van) de order heeft (doen) ontvangen (art. 6:230o BW).

11.8. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

11.9. Voor herroeping heeft Quipa op de website een herroepingsformulier staan, dat de klant kan invullen. Na invulling door klant controleert Quipa of aan de herroepingsvereisten is voldaan en zo ja: stort Quipa het door de klant betaalde terug, met inbegrip van eventueel door klant betaalde leveringskosten (art. 6:230r BW), en wel binnen 14 dagen na ontvangst van het herroepingsformulier.

11.10. Klant verklaart dat terugbetaling kan geschieden op het rekeningnummer dat hij gebruikte voor de betaling aan Quipa , tenzij hij uitdrukkelijk een ander rekeningnummer doorgeeft.

11.11. De klant is verplicht de herroepen order aantoonbaar terug te sturen naar Quipa , op eigen kosten, goed verpakt, onbeschadigd, ongebruikt en binnen 14 dagen na herroeping (art. 6:230s BW). Laat de klant dat na, komen partijen een boete overeen van € 25,- per dag, een dagdeel daaronder begrepen, tot de dag dat Quipa de order heeft ontvangen.

ARTIKEL 12 CONTROLE VAN HET GELEVERDE EN KLACHTRECHT

12.1. In het geval klant een herroepingsrecht heeft, mag hij zonder opgaaf van redenen de order ontbinden en het product terugsturen, zulks conform art. 11 dezes. Wordt het herroepingsrecht niet ingeroepen of is dat er niet, geldt het navolgende.

12.2. Koper dient de gekochte zaken onmiddellijk bij af- resp. oplevering te (doen) onderzoeken, ongeacht of de levering geschiedt bij of door een derde. Hierbij dient Koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

 • of de juiste zaken zijn geleverd;
 • of het juiste aantal of het juiste gewicht is geleverd
 • of de afgeleverde zaken voldoen aan de kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden. Geen aanleiding voor reclamatie c.q. aansprakelijkheid zijn gebreken die zulks gelet op hun aard of geringe ernst niet rechtvaardigen, waarvan in ieder geval geen sprake zal zijn indien ze –bij normaal gebruik- geen gevaar voor de gezondheid opleveren, dan wel indien minder dan 10 % te weinig is geleverd.

12.3. Is sprake van een uiterlijk waarneembaar gebrek in het product geldt een klachttermijn van 24 uur, waarna iedere rechtsvordering vervallen zal zijn.

12.4. Indien Koper wenst te reclameren is deze gehouden dit aan Quipa te melden en wel zo spoedig mogelijk na de ontdekking van de tekortkoming of nadat hij de tekortkoming redelijkerwijs had moeten ontdekken, doch in ieder geval uiterlijk 14 werkdagen na aflevering. Dit geldt uitdrukkelijk ook indien uit een grondiger onderzoek het gebrek eerst is geconstateerd of geconstateerd kunnen worden na afloop van voormelde termijn.

12.5. Bij een door Quipa erkende klacht stuurt de klant het product retour, waarna Quipa een vervangend product verzendt, mits aan de garantiebepalingen van artikel 8 c.q. 13 is voldaan.

12.6. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn in 12.3 resp. 12.4 geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de klant aanvaard en is iedere rechtsvordering van de klant vervallen.

12.7. Indien een klachtmelding mondeling is geschied dient deze, op straffe van verval van de klacht c.q. het vorderingsrecht daaruit voortvloeiend, binnen 24 uur schriftelijk aan Quipa worden bevestigd. Daarmee wordt gelegenheid geboden aan de klant om de klacht te onderbouwen middels high-definition foto`s en alle middelen, waaronder een externe professionele expert, waaruit de aard en ernst van de gebreken adequaat kan worden herkend.

12.8. De desbetreffende partij dient het afgeleverde in zijn geheel, onaangetast en afgezekerd ter beschikking te houden, Quipa in de gelegenheid te stellen zulks grondig te (doen) onderzoeken, en Quipa daartoe toegang te verlenen tot elke daartoe benodigde plaats en alle betreffende data c.q. gegevens.

12.9. Door het indienen van een reclamatie wordt de betalingsverplichting van de klant ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort, zulks conform art. 4.7 dezes.

12.10. Reclamaties zijn slechts geldig voor zover de zaken nog in de oorspronkelijke en onbeschadigde staat verkeren, en overeenkomstig de garantiebepalingen van art. 13. Indien zaken door de klant geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt, is reclamatie - ongeacht op welke grond, het geval van verkeerde levering daaronder mede begrepen - niet meer toegestaan en is iedere rechtsvordering die daarmee verband houdt vervallen, ook al wordt deze reclamatie binnen de gestelde termijn ingediend; alsdan is Quipa tot generlei tegemoetkoming van welke aard ook gehouden.

13. GARANTIE EN VERVAL VAN GARANTIE PRODUCTEN

13.1. Quipa houdt zich aan alle wettelijke verplichtingen die in Nederland dwingend gelden voor garantie. Quipa staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien schriftelijk overeengekomen staat Quipa er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

13.2. De klant kan alleen garantie claimen bij Quipa in Nederland wanneer het product is aangekocht bij Quipa . Is het product verkregen van een derde, zoals een ander bedrijf of een particulier, verleent Quipa geen garantie. Schade dient de Klant dan op de verkoper te verhalen.

13.3. Die garantieverplichting houdt in dat als een product of dienst –onverminderd het navolgende- gebrekkig is, Quipa kosteloos zorgdraagt voor herstel of vervanging binnen een redelijke termijn en op de voor Quipa minst bezwaarlijke wijze.

13.4. Op demo-(outlet)producten verleent Quipa geen garantie. Zulks is reeds verdisconteerd in de lagere prijs van het product.

13.5. De garantietermijn op producten vangt aan op het moment van aflevering en bedraagt maximaal 2 jaar. Daarna is de garantie van Quipa onder alle omstandigheden vervallen. Klaagt een klant binnen die garantietermijn, geldt naast het hierna bepaalde onverminderd de bepalingen terzake van inspectie en klachttermijn. Kocht de klant het product via de webshop, komt hem het herroepingsrecht toe, met in achtneming van artikelen 11 en verder.

13.6. De garantietermijn op montage en installatie wordt bepaald door de oplevering van de dienst, conform de bepalingen van artikel 8 en art. 21: de oplevering van het werk.

13.7. Quipa mag garantieverplichtingen opschorten als de klant niet heeft voldaan aan zijn betaalverplichtingen.

13.8. Als een product of dienst gebreken vertoont, komt de klant geen aanspraken jegens Quipa toe bij een gebrek als gevolg van eigen handelen of nalaten. Daarvan is naast de in artikel 9 genoemde gevallen in ieder geval sprake van

 • a) bij ondeskundige gebruik, van buitenaf komende onheilen in de breedste zin van het woord en wanneer consumentenelektronica voor professionele doeleinden is gebruikt en/of gebreken zijn ontstaan door demontage dan wel technische wijzigingen dan wel aanpassingen in de parameters;
 • b) door illegale of onjuiste installatie van software en/of niet tijdige update ervan;
 • c) bij herstelpogingen door derden of een door Quipa niet erkend servicecentrum;
 • d) in geval van een verwijderd of gewijzigd type- of serienummer van het product;
 • e) bij het zelf installeren van het product waarbij de waardes van de instellingen kunnen afwijken van hetgeen door Quipa wordt voorgeschreven;
 • f) bij onvoldoende onderhoud, waarvan in ieder geval sprake is als niet eenmaal in het voorafgaande jaar het product door Quipa een onderhoudsbeurt heeft gehad, de klant het product niet tijdig zelf heeft gereinigd én de klant de voorschriften niet heeft nageleefd zoals verwoord in de meegeleverde handleiding van het product.
 • g) als het product is blootgesteld aan de weersinvloeden, aan buitengewone vocht- of temperatuur omstandigheden en gebruik waarvoor het product niet bestemd is.

C. MONTAGE, INSTALLATIE EN ONDERHOUD

C1

14. DERDEN

14.1. Tenzij met zoveel woorden en ondubbelzinnig overeengekomen verricht Quipa geen diensten, maar brengt Quipa de opdrachtgever (Klant) in contact met een derde (installateur) waaruit tussen hen een overeenkomst vloeit.

14.2. Deze derde is de contracterende partij jegens de klant, waarbij Quipa niet aansprakelijk is voor eventuele fouten c.q. gebreken van deze derden enerzijds, noch anderzijds voor eventuele wanbetaling zijdens de klant. Quipa wordt gevrijwaard door de klant voor aanspraken jegens deze derde(n).

14.3. Klachten over het werk c.q. het eventueel inroepen van enig herroepingsrecht dient de klant dan ook te richten aan de installateur, conform de voorwaarden die deze hanteert.

C2

Indien en voor zoveel Quipa wel met zoveel woorden zich verbindt om diensten te verrichten, gelden de navolgende bepalingen. Bovendien zij verwezen naar art. 6 dezes.


15. HERROEPINGSRECHTBIJ DIENSTEN (VIA WEBWINKEL TOT STAND GEKOMEN)

15.1. De consument kan een dienstenovereenkomst gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Quipa mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

15.2. Deze bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

15.3. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Quipa .

15.4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

16.VERPLICHTINGEN VAN QUIPA BIJ HERROEPING

16.1. Quipa stuurt na ontvangst van een herroepingsmelding onverwijld een bevestiging.

16.2. Quipa vergoedt alle betalingen van de klant betreffende het werk in kwestie, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant hem de herroeping meldt, op voorwaarde dat de dienst ongedaan gemaakt kan worden zonder waardeverlies, met in achtneming van artikel 17.2 dezes.

16.3. Quipa gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.

17. UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

17.1. Een opdracht tot dienstverlening die is voltooid kan worden herroepen, tenzij

 • a) Quipa de klant op het herroepingsrecht en het daar afstand van doen duidelijk heeft gewezen voor de klant opdracht gaf, en
 • b) de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant; en
 • c) de klant heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de Quipa de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd,
 • d) sprake is van een (rechts-)persoon die geen consument is.

17.2. Indien de uitvoering van de dienst niet volledig is uitgevoerd en de overeenkomst wordt toch herroepen, is de klant gehouden de tot dan toe door Quipa gemaakte kosten te vergoeden, waaronder de niet meer te hergebruiken materiaalkosten en de werkuren.

17.3 Volledigheidshalve verwijst Quipa naar artikel 11 en verder, waar herroeping is geregeld van producten, en waarin is bepaald dat die herroeping in bepaalde gevallen is uitgesloten. Dat laat het herroepingsrecht van een dienst onverlet.

ARTIKEL 18: INFORMATIEPLICHT VOORAF EN TIJDENS HET WERK

18.1. Klant moet voor het sluiten van de overeenkomst, althans in ieder geval voorafgaand aan de start van de uitvoering door Quipa alle relevante informatie verstrekken aan Quipa en Quipa mag zonder nader onderzoek uitgaan van de volledigheid en juistheid van die informatie.

18.2. Schade ontstaan door of verband houdend met verstrekking van onvolledige en/of onjuiste informatie komt voor rekening en risico van Klant.

18.3. Meerwerk dat ontstaat na kennisname van aanvullende c.q. adequatere informatie komt te allen tijde voor rekening en risico van Klant, met in achtneming van art. 3.4

18.4. Quipa wijst er op dat opgegeven maten, kleuren, werking van materiaal en kwaliteit altijd indicatief zijn. Klant kan er dus geen rechten aan ontlenen wanneer een en ander uiteindelijk afwijkt van hetgeen Quipa offreerde, uiteraard binnen redelijke marges.

ARTIKEL 19. APPARATUUR EN WERKPLEK MOETEN VEILIG EN GOED ZIJN

19.1. De wanden, vloeren, apparatuur, leidingwerk, constructie en/of de infrastructuur dienen in een goede staat van onderhoud te verkeren en goed te functioneren, waarbij daaraan geen werkzaamheden meer hoeven te worden verricht. Aldus wordt voorkomen dat andere werkers Quipa` werk kan beschadigen en vice versa.

19.2. De werkplek en ruimte(s) waar Quipa de werkzaamheden uitvoert dienen veilig, schoon, goed toegankelijk en op normale temperatuur te zijn en in normale vochtigheidsgraad te verkeren.

19.3. De ruimte c.q. de apparatuur dient asbestvrij te zijn. Indien toch asbest wordt aangetroffen is Quipa niet verplicht tot het nakomen van de opdracht over te gaan, en mag hij de opdracht opschorten totdat aantoonbaar is gebleken dat een en ander asbestvrij is.

19.4. Quipa kan in overleg met de Klant de situatie eerst (doen) controleren en afdoende beveiligen op kosten van de Klant, alvorens de opdracht wordt uitgevoerd, hetgeen meerwerk oplevert als bedoeld in 3.4

19.5. Quipa kan de opdracht beëindigen indien blijkt dat onderdelen niet meer verkrijgbaar zijn dan wel indien uitvoering van de opdracht om (veiligheid) technische of economische redenen niet meer verantwoord is. Klant is dan wel de kosten verschuldigd van het werk en materiaal tot dan toe.

19.6. Indien Quipa bij de uitvoering van de opdracht constateert dat aan één of meerdere voorwaarden niet is voldaan, is Quipa bevoegd zijn verplichtingen op te schorten totdat zijdens de Klant alsnog is voldaan aan voormelde vereisten.

19.7. Klant is verplicht altijd periodiek, tijdig en goed onderhoud te doen plegen aan de apparatuur c.a., en hij is verplicht de apparatuur niet bloot te stellen aan extreme belasting, weersinvloeden of oneigenlijk gebruik. Dit geldt tevens voor de periode na uitvoering van Quipa ` overeenkomst en is van invloed op de garantiebepalingen van artikel 13.

19.8. Indien Klant zelf aan de apparatuur/het werk heeft gewerkt dan wel anderen er aan heeft laten werken, dient hij dit vooraf te melden aan Quipa . Dit geldt tevens voor de periode na uitvoering van Quipa ` opdracht en is tevens van invloed op de garantiebepalingen van art 13.

19.9. Klant zorgt voor een deugdelijke/afdoende opstalverzekering.

19.10. Indien Quipa constateert dat sprake is van illegale activiteiten of toestanden, is Quipa verplicht daarvan melding te maken aan de betrokken autoriteiten en mag Quipa het contract per direct opschorten en/of beëindigen.

19.11. Ingeval van voormelde opschorting of beëindiging is Klant onverkort gehouden tot betaling voor het werk alsmede de door Quipa gederfde winst en de gemaakte kosten tot dan toe, waaronder in ieder geval materiaalkosten, zoals mede bepaald in art. 7b dezes.

19.12. Klant zorgt ervoor dat in de ruimte c.q. het gebouw waar de werkzaamheden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden geen andere werkzaamheden worden verricht die schade kunnen veroorzaken.

19.13. Onder omstandigheden mag Quipa weigeren te beginnen aan het werk danwel voort te zetten, namelijk als niet aannemelijk is dat het werk zal worden opgeleverd zodanig dat het voldoet aan de alsdan geldende kwaliteitsnormen en veiligheidseisen. Daarvan kan bv sprake zijn als een apparaat moet worden aangesloten op een onveilige leiding. In dat geval mag Quipa het werk opschorten totdat Klant zijn akkoord geeft op het meerwerk dat dat mogelijk meebrengt en de kosten die daarmee gepaard gaan. Als dat akkoord niet kan worden afgewacht staat het Quipa vrij voor rekening van Klant dat meerwerk uit te voeren, zoveel mogelijk in overleg.

ARTIKEL 20. WERKPLICHT, GEEN FATALE TERMIJN, NO-SHOW VAN KLANT

20.1. Klant dient Quipa in de gelegenheid te stellen de overeenkomst na te komen door o.a. de werkzaamheden te verrichten en de zaken af te doen leveren, en dient, op verzoek, aansluitingsmogelijkheden voor de ten behoeve van de te verrichten werkzaamheden benodigde elektra beschikbaar te stellen. Klant dient ervoor zorg te dragen dat de apparatuur c.q. de ruimte waaraan gewerkt moet worden, voor Quipa goed toegankelijk is.

20.2. Klant is verplicht om ervoor zorg te dragen dat Quipa , nadat een afspraak is gemaakt voor het uitvoeren van de opdracht, ook daadwerkelijk toegang verkrijgt tot het pand waarin c.q. de plaats waar het werk moet worden uitgevoerd.

20.3. De door partijen overeengekomen oplevertermijnen zijn nimmer fatale termijnen. Bij te voorziene termijnoverschrijding licht Quipa Klant in. Verstrijkt de termijn en is zulks te wijten aan Quipa , dient Klant Quipa eerst in gebreke te stellen door Quipa de gelegenheid te bieden het werk alsnog en binnen een redelijke termijn te voltooien.

20.4. Kan Quipa op het afgesproken moment niet aan het werk door belet van Klant, onveiligheid op de werkvloer of andere omstandigheden die niet in Quipa ` invloedssfeer liggen, is de Klant de tijd verschuldigd die Quipa heeft besteed, onverminderd Quipa ’ recht overige gemaakte kosten door te belasten bij de Klant, zoals huur van apparatuur, opslagruimte, hulppersonen of materiaal. Quipa mag het werk opschorten totdat deze schade is betaald.

20.5. Klant verplicht zich om alle verplichtingen ingevolge de overeenkomst stipt en volledig na te komen, waaronder het betalen van termijnen.

ARTIKEL 21. INSCHAKELING DERDEN BIJ OPDRACHT

21.1. Quipa doet haar best om klachten of gebreken, alles in de breedste zin des woords, van de Klant te verhelpen, zonder daarmee enige aansprakelijkheid op zich te nemen voor deze gebreken.

21.2. Quipa kan derden inschakelen ten behoeve van de uitvoering van het werk en wel namens en voor rekening en risico van de Klant, waarvoor Klant bij dezen uitdrukkelijk volmacht geeft.

21.3. De kosten van de derde(n) berekent Quipa door aan de Klant.

21.4. Klant vrijwaart Quipa voor alle schadeclaims en/of boetes en/of aanspraken in de breedste zins des woords van derden.

21.5. De derde kan zich tevens beroepen op onderhavige voorwaarden.

ARTIKEL 22. OPLEVERING EN KLACHTEN OVER HET WERK

22.1. Het werk is opgeleverd wanneer Quipa aan Klant heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en Klant het werk schriftelijk/ per email/ digitaal heeft aanvaard.

22.2. Als Klant het werk niet aanvaardt of afkeurt, wordt het werk als opgeleverd beschouwd:

 • a) hetzij wanneer 8 dagen zijn verstreken nadat Klant van Quipa de mededeling heeft ontvangen dat het werk is voltooid;
 • b) hetzij wanneer Klant het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan ingebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.

22.3. Na oplevering is Quipa ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die de Klant op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken.

23a HET AFKEUREN

23a.1. Het afkeuren van een (deel van) het werk dient aldus te geschieden binnen 8 dagen na oplevering, anders geldt het werk als opgeleverd. Dat afkeuren dient aantoonbaar (=schriftelijk of digitaal) te geschieden bij Quipa , onder concrete beschrijving van de klacht.

Zulks is mede ingegeven door de mogelijkheid van Quipa om zelf onderzoek te plegen naar de gebeurtenis in kwestie.

23a.2. In geval van zo’n afkeuring, is Klant gehouden Quipa in de gelegenheid te stellen onderzoek en/of schade beperkend reparatiewerk te (doen) verrichten. Blijft de daartoe vereiste medewerking zijdens Klant uit, vervalt de plicht tot verder onderzoek c.q. herstel alsmede eventuele aansprakelijkheid voor schade zijdens de klant.

23a.3. Als blijkt dat sprake is van een gebrek, moet Quipa de redelijke mogelijkheid krijgen het gebrek te verhelpen binnen een redelijke termijn. Deze plicht geldt niet als of voor zover het gebrek is ontstaan ten gevolge van een onvolledige of onjuiste informatieverstrekking zijdens Klant, niet dagelijks en/of niet juist gebruik, dan wel als na oplevering aan het werk nog verrichtingen, afstellingen, bewerkingen c.a. zijn gedaan. Klant doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht om alsdan van Quipa herstel of vervanging te vorderen c.q. vergoeding van schade.

23a.4. Indien Quipa enige onderzoeks- herstel- of andersoortige handeling verricht na een klachtmelding, geldt zulks als coulance en onverplicht, aldus dat zulks geen erkenning van de klacht inhoudt.

23b GEVOLGEN AFKEUREN

23b.1. Melding van een gebrek schort de betalingsverplichting niet op. Indien Quipa een schatting kan maken van de kosten van herstel, kan Quipa Klant toestaan deze geschatte kosten vooralsnog niet te betalen onder de voorwaarde dat Klant de niet ter discussie staande kosten c.q. factuurdeel binnen de bij de factuur gestelde termijn voldoet en onder de voorwaarde dat dat onbetaalde deel terstond wordt overgemaakt zodra Quipa het gebrek heeft hersteld.

23b.2. Mocht Klant menen dat ondanks het voorgaande Quipa aansprakelijk is voor schade, zij gewezen op artikel 8 en 9 terzake van Quipa ` aansprakelijkheid.

D. ABBONNEMENT

ARTIKEL 24

24.1. Partijen kunnen overeen komen dat Quipa de klant de toegang doet verschaffen tot een online-omgeving, waarmee de klant bepaalde functionaliteiten kan monitoren, zoals een rookmelder of sensor.

24.2. Deze overeenkomst duurt totdat één der partijen schriftelijk opzegt, waarbij een opzegtermijn geldt van één maand.

24.3. Quipa is bevoegd de toegang op te schorten dan wel te beëindigen indien de klant in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen.

24.4. Gedurende de opschorting is de klant het abonnementsgeld onverkort verschuldigd.

24.5. Zodra de overeenkomst is geëindigd of zodra opschorting plaatsvindt, heeft de klant geen toegang. Er vinden dan ook geen meldingen plaats. Lijdt de klant schade gedurende de opschorting, is Quipa daarvoor niet aansprakelijk.

24.6.Quipa is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Quipa is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, indachtig art. 25.1.

24.7. De klant verkrijgt nimmer enige vorm van intellectuele eigendom van de software en is evenmin gerechtigd enige broncode, programmering en/of enige informatie in de breedste zin des woords in dat verband te (doen) verspreiden of daartoe direct of indirect gelegenheid te geven, zulks in de breedste zin des woords, op straffe van verbeurte van een dwangsom ad € 50.000,- per keer, onverminderd het recht tot volledige schadevergoeding.

24.8. De klant is verplicht te beschikken over een veilige en deugdelijk functionerende verbinding en deze tijdig te doen updaten en/of onderhouden, en ervoor te zorgen dat eventuele meldingen hem kunnen bereiken.

24.9. Toegang tot de portal door de klant geschiedt voor eigen rekening en risico, waarbij Quipa niet aansprakelijk is voor schade die verband houdt met het niet of gebrekkig functioneren daarvan, althans gelden de exonererende bepalingen van artikel 8 en 9.

E. OVERIGE BEPALINGEN

ARTIKEL 25 DIVERSEN

25.1. Klant stelt Quipa adequaat op de hoogte van eventuele adres- of telefoon- of emailwijzigingen en garandeert bereikbaarheid alsmede de juistheid van de gegevens die de klant invoert.

25.2. Laat Klant zulks na en beïnvloedt dat de enig werkbezoek, aflevering of enige andere uitvoering dezes, geschiedt zulks voor rekening en risico van Klant. Tevens mag Quipa Klant op het laatst bekende adres aanschrijven met effect van rechtsgevolg, zulks in afwijking van art. 3:37 BW

25.3. Op alle overeenkomsten en zaken verband houdend met de opdracht of deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

25.4. Ongeldigheid of nietigheid van enige bepaling laat de geldigheid van de overige bepalingen resp. de daarin vervatte geldige onderdelen onverlet. Partijen verbinden zich ertoe om, als dit geval zich voordoet, de ongeldige bepaling door een naar zin en doel overeenkomstige geldige bepaling te vervangen.

24.5. Op deze algemene voorwaarden is de Algemene Termijnenwet van toepassing.

25.6. De klant stemt er bij voorbaat en onherroepelijk mee in dat de rechten en plichten uit de rechtsverhouding die bestaat of ontstaat tussen partijen door Quipa mogen worden overgedragen aan derden dan wel een derde, zoals een BV, zulks er van uitgaande dat deze vennootschap voldoende binding heeft met de tot dan toe handelende personen van Quipa .

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op. Quipa B.V. Stalbergweg 55 5913 BJ Venlo.
tel: 077 351 2776 e-mail: info@quipa.nl KvK: 83497110 BTW: NL862895911B01

Download PDF versie

Link naar dit artikel

LEVERINGSVOORWAARDEN QUIPA

ARTIKEL 1 DEFINITIES
Duurovereenkomsten: overeenkomsten strekkende tot het periodiek of anderszins regelmatig verrichten van (nagenoeg) identieke werkzaamheden.

Overeenkomst: Iedere overeenkomst die tussen Quipa BV en de Wederpartij tot stand komt betreffende de levering door van een Prestatie, alsmede elke wijziging of aanvulling daarop en alle (rechts) handelingen benodigd voor het aangaan of het uitvoeren van de Overeenkomst.

Partijen; Quipa BV en de Wederpartij gezamenlijk.

Producten: alle producten die door Verkoper worden geleverd tegen een vast bepaalde prijs, tegen zekere Algemene en Leveringsvoorwaarden, aan Wederpartij.

Producten van de geest: alle werkwijzen, ontwerpen, adviezen, ideeën en concepten.

Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven door de Wederpartij, of die uit de opdracht logischerwijze voortvloeien, dan wel daarmee samenhangen, dit alles in de ruimste zin van het woord.

Quipa BV: De gebruiker van deze Leveringsvoorwaarden, hierna te noemen: Verkoper.

Wederpartij: de Wederpartij van Verkoper, hierna te noemen: Koper.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanvragen, Offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen, Overeenkomsten en alle andere rechtshandelingen tussen Instelling en Leverancier.

2.2 Afwijkingen van de Leveringsvoorwaarden kunnen enkel schriftelijk plaats vinden.

2.3 Indien enige bepaling naar het oordeel van de rechter niet van toepassing of ongeldig is, treden Partijen in overleg om de betreffende bepaling te vervangen door een nieuwe bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de eerdere bepaling in acht wordt genomen.

2.4 Wanneer enige bepaling uit deze Leveringsvoorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

2.5 De nietige of vernietigde bepaling wordt in dat geval vervangen door een geldige bepaling, die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de niet-geldige

2.6 In het geval dat Koper deze Leveringsvoorwaarden accepteert, gaat de Koper automatisch akkoord met de toepasselijkheid van deze Leveringsvoorwaarden op toekomstige aanvragen, offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen, Overeenkomsten en alle andere rechtshandelingen tussen Partijen. Partijen hoeven dit niet steeds expliciet (opnieuw) overeen te komen.

2.7 Wanneer onder de Koper meerdere rechtspersonen vallen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen Verkoper uit hoofde van die Overeenkomst te vorderen heeft, of zal krijgen. Kwijtschelding van eventuele schulden aan een of meer schuldenaren, bevrijdt de overige(n) niet.

2.8 De toepasselijkheid van de Leveringsvoorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen

2.9 In het geval van verschillen tussen de betekenis van de Nederlandse tekst van deze Leveringsvoorwaarden en die van vertalingen daarvan in andere talen, geldt de Nederlandse tekst.

ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN
3.1 Alle door Verkoper gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2 Eventuele begrotingen, plannen of andere bescheiden welke een aanbieding vergezellen, blijven te allen tijde eigendom van Verkoper en moeten op eerste verzoek Franco aan Verkoper of als gesigneerd en gevalideerd digitaal document worden teruggezonden. Zonder toestemming mogen deze noch vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzake gegeven worden.

3.3 Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht niet tot acceptatie van een opdracht. Niet acceptatie wordt door Koper zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan Verkoper ter kennis gebracht.

3.4 Indien de Koper geen gebruik wenst te maken van aangeboden diensten, is Verkoper gerechtigd om de aan de aanbieding verbonden kosten welke specifiek voor de Koper werden gemaakt in rekening te brengen.

ARTIKEL 4 DE OVEREENKOMST
4.1 Behoudens het hierna gestelde wordt een overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen nadat Koper de aanbieding schriftelijk heeft aanvaard, dan wel nadat Verkoper met de uitvoering een aanvang heeft gemaakt na een mondeling gedane aanvaarding door Koper, waarbij de datum van de mondelingen aanvaarding bepalend is. Een opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Koper daartegen onmiddellijk schriftelijk bezwaar maakt.

4.2 Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon een overeenkomst sluit, verklaart deze persoon – door ondertekening van de orderbon/bestelling – daartoe bevoegd te zijn.

4.3 Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken binden Verkoper slechts indien deze door Verkoper schriftelijk zijn bevestigd.

4.4 Voor transacties die volgend op een al eerder gedane soortgelijke offerte, of naar aanleiding van een mondelinge afspraak wordt geen offerte of opdrachtbevestiging verzonden. De factuur wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen drie(3) werkdagen na factuurdatum.

4.5 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard en strekking van de overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

4.6 Elke overeenkomst wordt vanuit Verkoper aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Koper – uitsluitend ter beoordeling van Verkoper – voldoende kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

4.7 Verkoper is bevoegd om, indien noodzakelijk of wenselijk geacht voor een juiste uitvoering van de verstrekte opdracht en na overleg met de Koper, bij uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de Koper zullen

worden doorberekend.

4.8 De Koper is gehouden tijdig informatie, bescheiden en data te verschaffen die naar oordeel van Verkoper noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van mogelijke opdracht.

4.9 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van de Koper, die niet expliciet binnen de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden vallen, worden geacht hier logischerwijze uit voort te vloeien.

4.10 Verkoper kan zonder opgaaf van redenen een order of een deel van een order weigeren of aan een order aanvullende voorwaarden verbinden.

ARTIKEL 5 DUUROVEREENKOMST
5.1 Duurovereenkomsten gelden steeds voor een periode van 12 maanden, met een stilzwijgende verlenging van één jaar, tenzij schriftelijk een andere duur overeengekomen is.

5.2 De opzegging van zulke overeenkomsten kan uitsluitend per aangetekend schrijven plaatshebben en met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

ARTIKEL 6 MODELLEN EN VOORBEELDEN
6.1 De in de aanbiedingen, advertenties of prijslijsten door Verkoper opgenomen modellen, afbeeldingen, getallen, maten, gewichten en omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond.

6.2 Indien door Verkoper een model, voorbeeld en/of concept is getoond of verstrekt, wordt dit geacht slechts te zijn getoond of verstrekt door Verkoper bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van te leveren zaken kunnen ter model of voorbeeld door Verkoper worden verstrekt, tenzij uitdrukkelijk is vermeld dat dienovereenkomstig zal worden geleverd.

ARTIKEL 7 LEVERINGEN
7.1 Levering geschiedt door Verkoper, tenzij partijen anders overeenkomen.

7.2 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis of vestigingsplaats van de Koper. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door Verkoper met de Koper is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven.

7.3 Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte aangemeld is voor transport.

7.4 De Koper is verplicht het geleverde en de verpakking daarvan terstond bij aflevering op eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van Verkoper dat de zaken tot haar beschikking staan op een afgesproken plaats.

7.5 Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de Koper schriftelijk én op digitale wijze aan Verkoper te melden.

7.6 Indien Verkoper een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Een geringe overschrijding van de levertijd geeft de Koper nimmer recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.

7.7 Een overmacht situatie, waarbij levering niet mogelijk is of onmogelijk wordt gemaakt, geeft de Koper nimmer recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding. Verkoper verplicht zich Koper tijdig hiervan op de hoogte te brengen, uiterlijk tot op de dag van levering in zoverre dit mogelijk is en informatie en/of data hieromtrent beschikbaar is. Niet geleverde of beschikbare informatie en data over levering en/of transport wordt als overmacht aangemerkt.

7.8 Indien Verkoper gegevens van Koper behoeft in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Koper deze aan Verkoper ter beschikking heeft gesteld.

7.9 Indien Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Verkoper gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper. Indien Koper niet binnen twee maanden afneemt, blijft Koper de verkoopprijs verschuldigd en is Verkoper gerechtigd de zaken te verkopen aan andere partijen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, is Verkoper gerechtigd zaken te vernietigen. De schade die Verkoper bij doorverkoop of vernietiging lijdt komt voor rekening van Koper.

7.10 Verkoper is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), die Verkoper afzonderlijk kan factureren. Verkoper informeert Koper over mogelijke deelleveringen.

ARTIKEL 8 AFWIJKINGEN EN TOLERANTIES
8.1 Verkoper is bevoegd om af te wijken van Producten welke volgens overeenkomst geleverd dienen te worden. Het staat Verkoper vrij, zaken te leveren welke in geringe mate afwijken qua model, uitvoering, kleur, samenstelling, verpakking of bijbehorende documentatie en aldus een verbetering betekenen, dan wel indien zulks noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke voorschriften dienaangaande. Bij de beoordeling van eventuele afwijkingen door Verkoper worden deze gerelateerd aan het gemiddelde exemplaar van de betreffende levering, derhalve niet aan enkele exemplaren.

8.2 Geringe afwijkingen ten opzichte van door Verkoper geleverde producten in kleur, afwerking en dergelijke kunnen geen reden voor afkeuring of reclame(korting) zijn.

8.3 Wanneer productietechnische oorzaken naar inschatting of verwachting van Verkoper tot grotere afwijkingen zullen leiden, wordt de Koper daarvan tijdig in kennis gesteld.

ARTIKEL 9 EIGENDOMSVOORBEHOUD
9.1 Geleverde zaken blijven eigendom van Verkoper tot het moment waarop al onze krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden of nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de Koper zijn betaald.

9.2 De Koper is verplicht alle onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en herkenbaar als Verkoper eigendom te bewaren en te verzekeren tegen alle gangbare risico’s.

9.3 Koper dient de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verzekeren tegen nieuwwaarde. De door de verzekeraar uitgekeerde schadepenningen treden in de plaats van voormelde zaken en komen toe aan Verkoper.

9.4 Verkoper is te allen tijde gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken bij de Koper of haar houders weg te (doen) halen, indien de Koper haar verplichtingen jegens Verkoper niet correct nakomt. De Koper zal op Verkoper eerste verzoek in deze alle nodige medewerking en toegang verschaffen.

9.5 De geleverde zaken mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.

9.6 Ingeval van doorverkoop door de Koper van niet geheel betaalde zaken, draagt de Koper reeds nu voor alsdan de uit deze doorverkoop ontstane vorderingen op haar koper aan Verkoper over, welke overdracht als (gedeeltelijke) betaling wordt aangemerkt, indien en voor zover betaling door de tweede koper aan Verkoper plaatsvindt. De Koper is gehouden om Verkoper de betreffende gegevens en bescheiden op eerste verlangen te verstrekken, opdat Verkoper het verschuldigde rechtstreeks bij de tweede koper kunnen invorderen. Bij doorverkoop is de Koper gehouden eenzelfde eigendomsvoorbehoud te maken als in dit hoofdstuk vermeld.

9.7 Wanneer derden beslag wensen te leggen op zaken waarop Verkoper eigendomsvoorbehoud rust, dan wel daarop rechten willen vestigen of doen gelden, is de Koper verplicht Verkoper daarvan terstond op de hoogte te stellen en Verkoper eigendomsrecht direct aan die derden kenbaar te maken.

9.8 Tot zekerheid voor correcte betaling van al onze vorderingen, uit welken hoofde dan ook, verkrijgt Verkoper bovendien – door het ontstaan van de vordering – bezitloos pandrecht op al die zaken waarin de door Verkoper geleverde zaken zijn verwerkt, dan wel waarvan zij deel uitmaken. De door Koper getekende opdracht en de daaropvolgende schriftelijke acceptatie onzerzijds gelden als onderhandse akte als bedoeld in de wet.

ARTIKEL 10 TRANSPORT/RISICO
10.1 Vanaf het moment van sluiting van een koopovereenkomst zijn gekochte zaken voor risico van de Koper.

10.2 Indien de Koper Verkoper geen nadere aanwijzing heeft verstrekt, wordt de wijzen en waarde van transport, verzending, verpakking en dergelijke, door Verkoper als goed huisvader c.q. koopman bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt de Koper alle risico in deze op zich, inclusief schade als gevolg van handelen of nalaten van de vervoerder.

10.3 Eventuele specifieke wensen van de Koper inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd, nadat zij schriftelijk bevestigd heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

10.4 Verkoper is gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Wanneer Verkoper een dergelijke vergoeding in rekening brengt, zal deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde staat.

10.5 Kosten voor recycling worden één op één doorberekend aan Koper met vermeerdering van eventuele handelingskosten of welke gerelateerde kosten dan ook.

ARTIKEL 11 REPARATIE- EN ANDERE WERKZAAMHEDEN
11.1 Tenzij anders is overeengekomen, worden werkzaamheden door of namens Verkoper uitsluitend tijdens de normale werkuren uitgevoerd.

11.2 De Koper dient er voor te zorgen dat Verkoper vrije beschikking heeft over de ruimte waarin zaken waaraan Verkoper opgedragen werkzaamheden zal verrichten. Vóór of tijdens de uitvoering van werkzaamheden, kunnen Partijen wijzigingen overeenkomen.

11.3 Het gemis van een schriftelijke opdracht tot wijzigingen, of een bevestiging vanuit Verkoper, laat onverlet de aanspraak van de Koper op uitvoering en de betaling hiervan, indien en voor zover door andere middelen wordt bewezen dat de Verkoper wijzigingen als zodanig zijn opgedragen.

11.4 De werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd, zodra Verkoper de Koper mondeling of schriftelijk van de voltooiing mededeling hebben gedaan, of zoveel eerder als de Koper die werkzaamheden heeft goedgekeurd of de bewerkte zaak in gebruik heeft genomen.

ARTIKEL 12 ANNULERING
12.1 Indien Koper, nadat een overeenkomst met Verkoper tot stand is gekomen en voordat Verkoper aan Koper heeft geleverd, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de overeengekomen orderprijs inclusief BTW als annuleringskosten bij Koper in rekening gebracht, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

12.2 Annulering dient schriftelijk te geschieden of langs digitale weg door een gevalideerd gesigneerd document.

12.3 Speciaal voor Koper ingekochte zaken kunnen niet geannuleerd worden.

12.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden uitsluitend onbeschadigde artikelen, in onbeschadigde verkoopverpakking teruggenomen en gecrediteerd.

12.5 Indien Koper inmiddels de orderprijs aan Verkoper heeft betaald, wordt bij annulering de terugbetaling aan Koper van de orderprijs minus 10 % en de vrachtkosten zorggedragen.

ARTIKEL 13 GEHEIMHOUDING
13.1 Verkoper verklaart dat ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie door Koper zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet anders te zullen gebruiken dan voor het doel waarvoor het verkregen werd en geheim te houden tegenover een ieder die NIET bij de inhoudelijkheid en/of uitvoering van orders, opdrachten of projecten is betrokken.

13.2 Verkoper is niettemin gerechtigd de via de opdracht verkregen cijfermatige uitkomsten aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden, tenzij deze uitkomsten herleidbaar zijn tot individuele opdrachtgevers. Verkoper is eveneens gerechtigd aan derden bekend te maken dat Verkoper een opdracht van Koper heeft gekregen. 13.3 Ingeval Verkoper op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden wordt vertrouwelijke informatie aan een door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Verkoper zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is Verkoper niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Koper niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

13.4 Het zonder toestemming delen van vertrouwelijk gegevens, informatie of data door Koper in welke vorm dan ook leidt tot een mogelijke juridische procedure en claim met een initieel geëist schadebedrag van minimaal € 50.000,- per incident. Afhankelijk van schade en toetsing door daarvoor bevoegde rechtbank zal voortkomende directe en indirecte schade bepaald worden, gevolgd door aanklacht met de hoogte van het schadebedrag

ARTIKEL 14 HONORARIUM/ARBEIDSLOON
14.1 De Koper is gehouden desgevraagd een naar redelijkheid en billijkheid vastgesteld voorschot aan Verkoper te betalen, bij gebreke waarvan Verkoper gerechtigd is de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment waarop het voorschot is voldaan.

14.2 Het honorarium/arbeidsloon wordt berekend op basis van de door Verkoper ten behoeve van de Koper verrichte werkzaamheden, waarbij de opdracht dient te worden gekwalificeerd als een inspanningsverbintenis.

14.3 Het honorarium/arbeidsloon kan worden vermeerderd met declaraties en verschotten van ingeschakelde derden, en wordt per maand, per kwartaal, per jaar of bij de beëindiging van de werkzaamheden aan de Koper in rekening gebracht.

ARTIKEL 15 PRIJZEN
15.1 Tenzij anders vermeld zijn prijzen in euro’s gebaseerd op aflevering , exclusief BTW, invoerrechten en andere belastingen, heffingen en rechten van overheidswege, alsmede exclusief verzend-, vervoer-, export-, verzekerings-, laad-, verpakkings- en administratiekosten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

15.2 In geval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren is Verkoper gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld. Indien de orderprijs op basis van dit artikel wordt verhoogd stelt Verkoper de Koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

15.3 Verkoper is gerechtigd ieder jaar onze prijzen aan te passen met minimaal de inflatiecorrectie.

15.4 Kortingen kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

ARTIKEL 16 OVERMACHT
16.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van overmacht.

16.2 Onder overmacht wordt in deze Leveringsvoorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Verkoper niet in staat is om verplichtingen, in zijn geheel of gedeeltelijk of tijdig na te komen.

16.3 Hieronder vallen onder andere; werkstakingen, vervoersstakingen, verkeersopstoppingen, files, autopech, diefstal, brand, import- en/of exportbelemmeringen, stroomstoringen, storingen of onderbreking in verbindingen van communicatie- en communicatiemiddelen, storingen of onderbrekingen in communicatie media- en kanalen-, stagnatie in de leveringen van grondstoffen, halffabricaten, producten, componenten en diensten door toeleveranciers, fabrikanten en schakels in de ‘’supply chain’’ worden daaronder mede begrepen.

16.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

16.5 Voor zoveel Verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk onze verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

16.6 De partij die meent in overmacht te (komen) of verkeert, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen op het moment dat informatie hieromtrent beschikbaar is.

ARTIKEL 17 INTELLECTUELE EIGENDOMMEN
17.1 Indien Verkoper bij de voorbereiding of uitvoering van opdracht producten van de geest gebruiken of hebben gebruikt, komen de intellectuele eigendomsrechten die hierop krachtens de Wet rusten Verkoper onverminderd toe. Het is de Koper niet toegestaan deze producten van de geest te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren, dan wel zonder onze toestemming aan derden ter hand te stellen.

17.2 De Koper garandeert Verkoper te allen tijde dat het gebruik van door haar verstrekte gegevens of anderszins, Verkoper niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden. Verder vrijwaart zij Verkoper volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens Verkoper geldend zouden mogen maken uit hoofde van schending van deze garantie.

ARTIKEL 18 AANSPRAKELIJKHEID
18.1 Verkoper sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet dwingend in de wet geregeld is.

18.2 Indien Verkoper aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot een maximum van € 50.000,- dan wel maximaal het bedrag van de door Quipa aangestelde assuradeur te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

18.3 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

18.4 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor de schade ten gevolge van afgekeurde stoffen op of in de zaak, doordat de milieuwetgeving is gewijzigd na het sluiten van de overeenkomst.

18.5 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor aantasting van de zaak ten gevolge van ondeugdelijke opslag, bewerking, gebruik of onderhoud door Koper of een derde.

18.6 Verkoper is niet aansprakelijk voor beschadiging of het verloren gaan van gegevens en/of bescheiden tijdens vervoer of verzending per post, ongeacht namens wie het vervoer of de verzending geschiedt.

18.7 Verkoper is niet aansprakelijk voor beschadiging of het verloren gaan van gegevens en data op digitale gegevensdragers, in software, online media, kanalen of platformen. Ongeacht namens wie de informatie, data of software ter beschikking is gesteld.

18.8 Koper vrijwaart Verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan Koper toerekenbaar is.

18.9 De Koper vrijwaart Verkoper voor alle aanspraken welke derden jegens haar geldend maken of zouden kunnen maken wegens productenaansprakelijkheid ten gevolge van een aan die derde geleverd gebrekkig product, dat (mede) bestaat uit een door Verkoper geleverd product.

18.10 Voor schade voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van de zaak, niet conform de gebruiksaanwijzing of anders dan waarvoor de zaak bestemd is, is Verkoper nimmer aansprakelijk.

18.11 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Verkoper nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Verkoper bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Verkoper steeds de bedoeling van Koper als leidraad en uitgangspunt neemt.

18.12 Koper dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor hij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor het doel, kan Koper Verkoper niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schade.

18.13 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Verkoper of haar ondergeschikten.

ARTIKEL 19 RECLAMES
19.1 Een eventuele reclame wordt door Verkoper slechts in behandeling genomen indien deze Verkoper schriftelijk bereikt binnen 14 dagen na voltooiing en/of oplevering van de werkzaamheden waarop de reclame betrekking heeft, dan wel binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming.

19.2 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en binnen 21 dagen na de factuurdatum.

19.3 Na het verstrijken van deze termijnen wordt de Koper geacht de werkzaamheden, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames door Verkoper niet meer in behandeling genomen.

19.4 Indien de reclame door Verkoper gegrond wordt bevonden, is Verkoper uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.

19.5 Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken.

ARTIKEL 20 GARANTIE
20.1 Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verleent Verkoper gedurende een nader overeen te komen periode garantie op de door Verkoper geleverde producten. Deze garantie beperkt zich tot zich voordoende fabrieksfouten en omvat dus geen storingen die hun oorzaak hebben in aan enige vorm van slijtage of verbruik onderhevige onderdelen van het geleverde.

20.2 Op van derden betrokken zaken wordt door Verkoper niet langer garantie verleend, dan deze derde leverancier aan Verkoper verleent. Verkoper stelt de Koper op de hoogte van deze afwijkende termijn.

20.3 De garantie vervalt, indien door de Koper en/of door haar ingeschakelde derden, op ondeskundige, beschadigende of vandaliserende wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde.

20.4 De garantie vervalt eveneens, indien door de Koper en/of door haar ingeschakelde derden werkzaamheden of wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd.

20.5 Vervangt Verkoper ter voldoening aan garantieverplichting onderdelen, dan worden de vervangen onderdelen eigendom van Verkoper.

20.6 Voldoet de Koper niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enige uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan is Verkoper niet gehouden tot garantieverlening, zolang die situatie voortduurt.

ARTIKEL 21 OPSCHORTINGRECHT
21.1 Verkoper is bevoegd de nakoming van verplichtingen af te wijken of deze op te schorten, indien:

21.1.1 Koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;

21.1.2 Na het sluiten van de overeenkomst door Verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat

Koper de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat

Koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;

21.1.3 Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit

de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

21.2 Voorts is Verkoper bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

21.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn vorderingen op Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Verkoper aanspraken uit de wet en overeenkomst.

21.4 Verkoper behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 22 EIGENDOMMEN VAN KOPER EN DERDEN
Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die door of namens de Koper aan Verkoper is toevertrouwd, zal Verkoper goede zorg aanwenden. Alle zaken van de Koper verblijven voor haar risico bij Verkoper, waartoe de Koper desgewenst een verzekering kan afsluiten.

ARTIKEL 23 RETENTIERECHT
Verkoper is te allen tijde gerechtigd om hetgeen Verkoper onder enigerlei titel van de Koper onder Verkoper heeft, terug te houden tot het moment dat de Koper al hetgeen zij Verkoper verschuldigd is heeft voldaan, dan wel voldoende zekerheid daartoe heeft gesteld. Indien Verkoper genoodzaakt ziet retentierecht uit te oefenen, is Verkoper tevens gerechtigd de Koper alle daaraan verbonden kosten in rekening te brengen, inclusief opslagkosten.

ARTIKEL 24 STANDAARDPROGRAMMATUUR
24.1 Standaardprogrammatuur omvat alle programmatuur die Verkoper als zodanig aan de Koper aanbieden, inclusief alle aanverwante zaken.

24.2 Alle geleverde standaardprogrammatuur blijft eigendom van Verkoper. De Koper is niet bevoegd deze programmatuur te vervreemden, noch aan derden ten gebruik of ter inzage te geven. De Koper is uitsluitend gerechtigd deze programmatuur voor eigen gebruik aan te wenden.

24.3 Uitsluitend ten behoeve van eigen gebruik is het de Koper toegestaan kopieën te maken van de standaardprogrammatuur, onder de voorwaarde dat de door Verkoper geleverde standaardprogrammatuur ongewijzigd wordt gekopieerd en als zodanig wordt gehandhaafd. De Koper zal Verkoper onverwijld in kennis stellen indien standaardprogrammatuur wordt gekopieerd, onder opgave van het aantal kopieën en de technische specificaties.

24.4 Indien standaardprogrammatuur door toedoen of nalaten van de Koper geheel of gedeeltelijk in bezit van derden is gekomen, verbeurt de Koper een onmiddellijke opeisbare boete, welke tenminste gelijk is aan het contractbedrag voor de betreffende programmatuur, onverminderd Verkoper recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

ARTIKEL 25 MAATWERKPROGRAMMATUUR
25.1 Maatwerkprogrammatuur omvat alle programmatuur die op bestelling van de Koper en volgens haar specificatie door Verkoper is ontworpen en vervaardigd. Tenzij anders overeengekomen, blijft alle opgeleverde maatwerkprogrammatuur het volledig eigendom van Verkoper.

25.2 Verkoper behoudt zich het recht voor om alle tijdens de ontwikkeling van de betreffende maatwerkprogrammatuur ontwikkelde of opgedane ideeën, systeemmethodieken of systeemtechnieken betreffende de bewerking, behandeling of overdracht van de gegevens, de besturing of beheersing van processen, installaties of machines en dergelijke, te gebruiken ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering en de ontwikkeling van andere programmatuur, zowel voor Verkoper als voor derden.

25.3 Aanpassingen in software kunnen door Verkoper zonder toestemming van Koper worden doorgevoerd. Vanuit zakelijke relatie, goed partnerschap en volledigheid zal Verkoper mogelijke aanpassingen aan wederverkoper melden, hiertoe is Verkoper echter op geen enkele wijze verplicht.

25.4 Schade als gevolg van veranderingen en/of aanpassingen in software bij Koper door derden is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van Koper.

25.5 Beschikbaarheid van software(platformen) behoort niet tot de verantwoordelijkheid van Verkoper maar aan leveranciers van deze. Verkoper sluit deze aansprakelijkheid in deze volledig uit.

25.6 Beschikbaarheid van (data) connectiviteit in de vorm van netwerken en/of mobiele verbindingen ter datacommunicatie behoren niet tot de verantwoordelijkheid van Verkoper maar aan leveranciers van deze. Verkoper sluit aansprakelijkheid in deze volledig uit.

25.7 Mogelijke claims richting Verkoper voortvloeiend uit hetzij aanpassingen in software gedaan door derden, de beschikbaarheid van deze en de daaraan gerelateerde beschikbaarheid van verbindingen is toe te wijzen aan derde partijen. Verkoper sluit aansprakelijkheid in deze volledig uit

25.8 Beïnvloeding of blokkering van de werking van software en/of ICT-platformen door virussen, malware, gijzelsoftware of welke kwaadaardige software dan ook die invloed heeft op de werking en prestaties van software, behoort volledig tot de verantwoordelijkheid van Koper. Verkoper sluit aansprakelijkheid in deze volledig uit

25.9 Beïnvloeding of blokkering van de werking van software en/of ICT-platformen door menselijk handelen vanuit personeel, leveranciers of welke menselijk invloed denkbaar, is voor volledige verantwoordelijkheid van Koper en/of respectievelijk leveranciers of mogelijke onbekende partijen met geoorloofde en ongeoorloofde toegang. Verkoper sluit aansprakelijkheid in deze volledig uit

ARTIKEL 26 SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR LICENTIES
26.1 ONDERWERP

26.1.1 Uit hoofde van een licentieovereenkomst levert Verkoper aan Koper programmatuur. De softwareproducent levert het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht deze programmatuur voor de overeengekomen periode te gebruiken.

26.1.2 Het gebruiksrecht gaat eerst in nadat de Koper een licentieovereenkomst heeft ondertekend en aan Verkoper heeft overgedragen.

26.2 REIKWEIDTE VAN HET GEBRUIKRECHT
26.2.1 Het gebruikrecht is beperkt tot de normale bedrijfs- of beroepsuitoefening van de Koper, voor het gebruik op een computersysteem, software en ICT-platformen volgens de voorwaarden van de licentieovereenkomst en de eventuele onderhoudsovereenkomst.

26.2.2 Indien de softwareproducent nieuwe versies en/of nieuwe releases uitbrengt, kunnen deze door Verkoper aan de Koper tegen betaling worden aangeboden.

26.2.3 Onder het gebruiksrecht valt tevens de aan de Koper ter beschikking gestelde documentatie.

26.2.4 Het is de Koper toegestaan de geleverde programmatuur te laden en in beeld te brengen, indien en voor zover dit technisch noodzakelijk is en in overeenstemming met de toegestane gebruiksdoeleinden.

26.2.5 Het is de Koper toegestaan een reservekopie van de programmatuur te maken, indien en voor zover dit in overeenstemming met de toegestane gebruiksdoeleinden is.

26.2.6 Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen, is het de Koper verboden:

26.2.6.1 De gehele of gedeeltelijke programmatuur, inclusief documentatie, of enige kopie van de programmatuur of documentatie, te verhuren of uit te lenen aan derden.

26.2.6.2 Uitvoering, transmissie of opslag van de programmatuur te plegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de softwareproducent.

26.2.6.3 De programmatuur en/of de documentatie te verveelvoudigen voor eigen oefening, studie of gebruik;

26.2.6.4 De programmatuur te testen op virussen, conversie te plegen en storingen op te heffen, voor zover niet veroorzaakt door de in gebruik gegeven programmatuur.

26.2.6.5 De in/op de programmatuur en de documentatie voorkomende aanduidingen omtrent het makerschap of het vertrouwelijk karakter van de programmatuur of enige verwijzing naar de softwareproducent en/of Verkoper, te wijzigen en/of te verwijderen.

26.2.6.6 De programmatuur anderszins openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, wijzigingen daarbij inbegrepen.

26.2.6.7 De programmatuur op meer dan één apparaat te installeren of in een netwerk te gebruiken.

26.2.6.8 De programmatuur te onderhouden of te laten onderhouden door derden.

26.2.6.9 Trainingen met de programmatuur ten behoeve van derden te verzorgen.

26.2.6.10 De programmatuur aan een derde over te dragen.

26.2.7 Indien de Koper informatie behoeft voor compatibiliteit met andere programmatuur, zal Verkoper de softwareproducent desverlangd verzoeken deze informatie ter beschikking te stellen en de daaraan verbonden financiële- en andere voorwaarden kenbaar te maken. Indien de softwareproducent deze informatie niet ter beschikking stelt, is de Koper uitsluitend gerechtigd volgens de voorwaarden als vastgelegd in de Europese Richtlijn Softwarebescherming van 14 mei 1991, alsmede de Auteurswet 1912, de programmatuur te analyseren om informatie te verkrijgen.

26.3 APPARATUUR EN ONDERHOUD De Koper staat ervoor in, dat de door haar voor de programmatuur gebruikte apparatuur voldoet aan de minimumeisen als door de softwareproducent en/of Verkoper daaraan gesteld, en staat in voor adequaat onderhoud van die apparatuur zolang de licentieovereenkomst en de eventuele onderhoudsovereenkomst tussen partijen voortduren.

ARTIKEL 27 INSPECTIE
Verkoper is te allen tijde gerechtigd tot het (doen) inspecteren van de door Verkoper geleverde programmatuur op eventuele ongeoorloofde gebruikmaking daarvan. De Koper is gehouden op eerste verzoek van Verkoper alle noodzakelijke medewerking aan inspecties te verlenen. De kosten van inspecties worden door Verkoper gedragen, tenzij wordt vastgesteld dat de Koper haar verplichtingen jegens Verkoper niet is nagekomen.

ARTIKEL 28 INSTALLATIE
28.1 In opdracht en voor rekening van de Koper kan geleverde software aan huis/bedrijf van de Koper worden geïnstalleerd, en kunnen onderhoud- of reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd aan hardware en/of software.

28.2 Werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens de normale werkuren. De Koper is gehouden er bij voortduring voor te zorgen dat de werkzaamheden op het overeengekomen tijdstip en zonder onderbreking kunnen worden uitgevoerd.

28.3 De installatiewerkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd: wanneer:

28.3.1 Verkoper aan de Koper schriftelijk of mondeling kennis hebben gegeven van de voltooiing van het werk en zij het werk heeft goedgekeurd.

28.3.2 Na verloop van 8 dagen nadat Verkoper schriftelijk aan de Koper heeft medegedeeld dat het werk voltooid is, en zij heeft nagelaten het werk binnen de termijn op te nemen.

ARTIKEL 29 SUPPORT & HELPDESK

29.1 Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen, worden alle support- en helpdeskdiensten conform een standaard tarief in rekening gebracht tenzij anders is overeengekomen

29.2 Op grond van overeenkomsten verricht Verkoper in opdracht consultancywerkzaamheden. De minimale duur van een consultancyopdracht is 1/4 uur (15 minuten).

29.3 In het geval van consultancy werkzaamheden zullen zowel de reistijd als een kilometervergoeding in rekening worden gebracht conform door Verkoper gedeelde tarieven. In geval er werkzaamheden in het buitenland worden uitgevoerd zullen hiervoor nader specifieke afspraken worden overeengekomen.

29.4 Ondersteuning wordt op werkdagen, van 9 tot en met 5 verleend, tenzij specifiek anders contractueel overeengekomen in een Service Level Agreement (SLA), welke door Verkoper en Koper worden aangegaan.

29.5 Reactietijd is maximaal 72 uur. Eventuele incidenten worden binnen vijf (5) werkdagen opgelost, indien mogelijk. Indien niet mogelijk zal Quipa BV de reden en mogelijke duur van de oplossing in tijd aan Koper melden.

29.6 Koper kan zonder SLA geen aanspraak maken op geprioriteerde ondersteuning. Support wordt geleverd op wie het eerst komt wie het eerst maalt principe.

ARTIKEL 30 INTELLECTUELE EIGENDOM
30.1 Alle intellectuele/industriële eigendom, zoals software, ICT-systemen en -platformen, product specificaties, tekeningen, ontwerpen, schetsen, modellen en dergelijke, door of namens Verkoper bij de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, blijft Verkoper onvervreemdbaar eigendom, evenals het recht om daarvan gebruik te maken.

30.2 De Koper verklaart door het aangaan van een overeenkomst zich te allen tijde te zullen onthouden van ieder gebruik van door Verkoper geëxploiteerde handelsmerken of gebruik van soortgelijke beeld-, klank- of woordaanduidingen en/of combinaties, ongeacht het al dan niet bestaan van een depot dienaangaande, tenzij dat gebruik door Verkoper schriftelijk is toegestaan.

30.3 De Koper garandeert Verkoper dat het gebruik van door haar verstrekte gegevens of anderszins, Verkoper nimmer in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of de beschermende rechten van derden. De Koper vrijwaart Verkoper volledig door alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derde jegens Verkoper geldend zouden mogen maken uit hoofde van schending van voornoemde garantie.

30.4 Mogelijk schade als gevolg van schending van het door Verkoper ter beschikking gestelde of gedeelde intellectuele eigendom zal volledig verhaald worden op Koper met een minimale som van € 50.000,- per overtreding of hoger na bepaling van de schade.

ARTIKEL 31 OPLEIDINGEN, CURSUSSEN EN TRAININGEN
31.1 Opleidingen en dergelijke vinden slechts doorgang bij voldoende deelname, zulks te onzer beoordeling. Uiterlijk 2 weken voor de geplande datum zullen Verkoper en de Koper van de eventuele afgelasting mededeling doen, onder gelijktijdige restitutie van reeds verrichte betalingen.

31.2 Indien de verschuldigde betalingen niet tijdig vóór de datum van de opleiding, cursus of training door Verkoper is ontvangen, is Verkoper gerechtigd de betrokken deelnemer(s) uit te sluiten, onverminderd het recht op volledige betaling door Koper.

31.3 Het is de Koper te allen tijde toegestaan deelnemers te vervangen, mits Verkoper daarvan tijdig schriftelijk melding wordt gemaakt onder opgave van de persoonsgegevens van de vervangende deelnemers.

31.4 Annuleringen dienen steeds schriftelijk plaats te vinden. In geval van annulering binnen 5 werkdagen voor aanvang van de opleiding, cursus of training of na aanvang daarvan, blijft de Koper Verkoper het volledige cursusgeld verschuldigd.

31.5 Wanneer Verkoper ten gevolge van overmacht moet afwijken van de overeengekomen datum of tijd, is Verkoper nimmer aansprakelijk voor eventueel daaruit voortgekomen schade, als reiskosten en niet-gewerkte arbeidsuren.

31.6 Evenmin is Verkoper aansprakelijk voor eventuele fouten en/of virussen in programmatuur en ICT systemen en platformen, op de aan de deelnemers ter beschikking gestelde informatiedragers.

ARTIKEL 32 BETALING
32.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant zonder korting of verrekening te geschieden, of door storting of overmaking op een door Verkoper aangewezen bank- of girorekening binnen 30 dagen na factuurdatum. De op onze bank- /giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

32.2 Alle door de Koper verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door Verkoper gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

32.3 Wanneer de Koper ten behoeve van de betaling van onze facturen een incassomachtiging heeft afgegeven en een geïncasseerd bedrag wordt gestorneerd, is de Koper gehouden het betrokken factuurbedrag terstond op andere wijze aan Verkoper te voldoen.

32.4 Betaling dient aan Verkoper plaats te vinden, tenzij Verkoper haar vordering op Koper heeft overgedragen aan een derde of aan een derde heeft verpand. Indien hiervan sprake is zal Verkoper Koper schriftelijk berichten dat hij bevrijdend kan betalen aan de derde.

32.5 In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, toelating van Koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, onder curatele-stelling van Koper, dood van Koper, overdracht of staking van de onderneming van Koper, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Verkoper op Koper onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 33 RENTE EN KOSTEN
33.1 Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de Koper van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

33.2 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de Koper. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de Koper verschuldigde bedrag.

ARTIKEL 34 BEËINDIGING
34.1 Niettemin is iedere partij gedurende 30 dagen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te beëindigen ingeval de andere partij na schriftelijke ingebrekestelling nalatig blijft alsnog binnen een daarbij gestelde, redelijke termijn te presteren of behoorlijk te presteren, dan wel de andere partij komt te overlijden

34.2 Niettemin is iedere partij gerechtigd direct de overeenkomst schriftelijk te beëindigen ingeval de andere Partij onder curatele wordt gesteld, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopig) surséance van betaling verkrijgt, dan wel op haar de schuldsaneringsregeling volgens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard.

ARTIKEL 35 GESCHILLEN
De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Verkoper is bij uitsluiting bevoegd van de geschillen tussen partijen kennis te nemen. Niettemin hebben Verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter en regio.

ARTIKEL 36 TOEPASSELIJK RECHT
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Mocht u na het lezen van deze Leveringsvoorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.
Quipa B.V. Stalbergweg 55 5913 BJ Venlo tel: 077 351 2776 e-mail: info@Quipa.nl KvK: 83497110 BTW: NL862895911B01

Download PDF versie

Link naar dit artikel

PRIVACYVERKLARING QUIPA BV

Via de website www.quipa.nl (hierna: “de Website”) en de online beveiligings-, welzijns-, en alarmeringsdiensten van Quipa (hierna: “de Dienst”) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Quipa B.V. (hierna: “Quipa”) acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via
 • deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18 februari 2019.

Doeleinden van verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • het bieden van de mogelijkheid tot het bestellen van de op de Website aangeboden producten en diensten;
 • het aanmaken van een account waarmee de Dienst kan worden benaderd;
 • het leveren van de Dienst, waarmee u de mogelijkheid heeft beveiligingen en/of alarmeringen in te stellen en te beheren. Deze beveiligingen en/of alarmeringen kunt u mogelijk (ook) voor derden instellen;
 • de sensordata voor het automatisch genereren van alarmeringen. U bepaalt zelf of u deze sensordata wenst te bewaren (gedurende 3 maanden) of deze sensordata enkel voor de geautomatiseerde verwerking van alarmeringen wenst te gebruiken.
 • het sturen van een periodieke nieuwsbrief;
 • het analyseren van statistieken en optimaliseren van de Website en de Dienst.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruik van onze Website en/of Dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de Website of de gevraagde Dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • MAC-adres van de gebruikte apparatuur
 • Internetbrowser en apparaat type

Uw gebruikersaccount

Met ons portaal of via de mobiele applicatie kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf uw gegevens kunt inzien. Hiertoe wordt voor u een account aangemaakt, zodat u met uw eigen inloggegevens kunt inloggen op het portaal.

Uw inloggegevens worden gekoppeld aan uw persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, voor facturatie en om een overzicht te geven van de producten en diensten die bij ons worden afgenomen.

Indien het noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of indien dit wettelijk verplicht is, kunnen wij persoonsgegevens aan derden verstrekken. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze Website en/of onze Dienst kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Contactformulier

Als u een contactformulier op de website invult, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Bij het invullen van een contactformulier, vragen wij u om de volgende gegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Bovenstaande gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen zodat wij uw vraag en/of opmerking kunnen behandelen.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van de Website of de Dienst. Indien er sprake is van doorgifte, zullen deze derden de gegevens voor geen enkel ander doel gebruiken en leggen we de aard van de gegevensuitwisseling vast in een overeenkomst.

Publicatie

Wij publiceren uw gegevens niet.

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, wordt uw IP-adres automatisch opgeslagen in de logbestanden van onze webserver. Dat is nodig om ons in staat te stellen de webserver op een goede manier te beheren en beveiligen.

Wij zijn normaliter niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve als u ons dergelijke informatie actief verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres. Onze standaard-bewaartermijn voor logbestanden is 6 maanden.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up getoond, die u vraagt om ons gebruik van bepaalde cookies en plug-ins te accepteren. Door op 'accepteren' te klikken, geeft u ons toestemming om alle cookies en plug-ins te gebruiken zoals omschreven in de pop-up en deze privacyverklaring. U kunt de instellingen altijd aanpassen door naar uw browserinstellingen te gaan.

Google Analytics

Als u ons toestemming geeft via de cookie-instellingen, gebruiken wij Google Analytics om algemene statistieken te genereren en te bekijken hoe onze website wordt gebruikt door het publiek. De analytics-programma's en cookies die wij gebruiken, volgen niet wat specifieke bezoekers op onze website aan het doen zijn. Met deze statistieken is het mogelijk onze diensten te optimaliseren. Voor meer informatie over Google Analytics, zie graag de Google Analytics privacy overview.

(https://support.google.com/ana...)

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
 • automatische logging van alle handelingen rond de persoonsgegevens;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
 • doel gebonden toegangsbeperkingen; en
 • controle op toegekende bevoegdheden.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze Website en/of Dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze Website worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Bewaren van uw gegevens

Quipa B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De sensordata die de Dienst genereert wordt 3 maanden bewaard. Wij hanteren de wettelijke administratieve bewaarplicht van 7 jaar volgens de belastingdienst.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactgegevens aan het einde van de verklaring. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

Verwijderen van uw gegevens

U heeft altijd het recht om uw gegevens te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Quipa B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacyverklaring, dan kunt u deze stellen via info@Quipa.nl, of per traditionele post op het volgende adres.

Quipa B.V.
Stalbergweg 55
5913BJ Venlo

077 351 27 76

Link naar dit artikel

GEBRUIKSVOORWAARDEN QUIPA

De online beveiligings-, welzijns-, en alarmeringsdiensten van Quipa (hierna: “de Dienst”) worden u aangeboden door het bedrijf Quipa B.V. (hierna: “Quipa”), gevestigd aan de Stalbergweg 55 te Venlo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83497110. Aan het gebruik van de Dienst zijn onderstaande voorwaarden (hierna: “de Gebruiksvoorwaarden”) verbonden. Door het enkele gebruik van de Dienst gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Quipa schriftelijk zijn aanvaard.

ARTIKEL 1.GEBRUIK VAN DE DIENST

1.1. Zolang u zich houdt aan alle vereisten en verplichtingen uit deze Gebruiksvoorwaarden, geeft Quipa u toestemming om de Dienst te gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van de Dienst (hierna: “de Leveringsovereenkomst”). U bepaalt zelf hoe u de Dienst inzet en voor welke specifieke doelen.

1.2. U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Quipa mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus verantwoordelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Quipa heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.

1.3. Door derden toegang te geven tot uw account en/of uw omgeving, geeft u hiermee toestemming aan Quipa om de relevante (persoons)gegevens uit uw account en/of omgeving ter beschikking te stellen aan die betreffende derden.

ARTIKEL 2.GEBRUIKSREGELS

2.1. Het is u niet toegestaan om de Dienst te gebruiken voor andere doeleinden dan opgenomen is in de Leveringsovereenkomst. Verder is elke andere wijze van gebruik van de Dienst die in strijd is met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving, niet toegestaan.

2.2. In het bijzonder (maar niet uitsluitend) is het niet toegestaan om:

 • a. de Dienst te gebruiken zonder naleving van de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 • b. de Dienst onder te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen aan anderen;
 • c. de Dienst op dusdanige wijze te gebruiken dat overlast of hinder voor andere gebruikers ontstaat. Onder meer valt hieronder het inzetten van eigen scripts of programma's voor het up- of downloaden van grote hoeveelheden data, of het overmatig vaak aanroepen van de Dienst;
 • d. door middel van de Dienst de persoonlijke levenssfeer van anderen te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden.

2.3. Quipa kan bij onderhoud, storingen of gevallen van misbruik de Dienst tijdelijk beperken of staken.

2.4. Indien Quipa constateert dat u de Gebruiksvoorwaarden overtreedt, mag Quipa de toegang tot de Dienst beperken of ontzeggen totdat de overtreding is opgeheven. U bent er zich van bewust dat dit gevolgen kan hebben voor de werking van de Dienst en de mogelijke gevolgen voor uw beveiliging en/of alarmering(en).

2.5. v kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart Quipa van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.

ARTIKEL 3.BESCHIKBAARHEID EN ONDERHOUD

3.1. Quipa spant zich in om de Dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Dat betekent dat in uitzonderlijke gevallen de beveiliging en alarmering(en) kortstondig niet kunnen werken, ondanks dat Quipa maatregelen heeft getroffen om tijdelijke onbeschikbaarheid te voorkomen. In het geval dat de centrale waaraan de alarmeringsapparatuur gekoppeld is (kortstondig) niet werkt, zult u een notificatie ontvangen per e-mail en/of SMS.

3.2. Naast de notificatie als bedoeld in het vorige lid ontvangt u een melding op het moment dat het batterijpercentage een laag niveau heeft bereikt. U bent zelf verantwoordelijk voor het vervangen van de batterijen.

3.3. U bent er zich van bewust dat Quipa afhankelijk is van derden ten aanzien van het sturen van e-mail-, SMS- of andersoortige notificaties. Quipa kan geen garanties geven over de beschikbaarheid van (de diensten van) deze derden en daardoor ook niet over de aflevering van de betreffende notificaties.

3.4. Quipa onderhoudt de Dienst actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zoveel mogelijk vooraf aangekondigd en uitgevoerd op de momenten dat de Dienst het minst gebruikt wordt. U bent er zich van bewust dat de wijzigingen in de gegevens (bijvoorbeeld statuswijzigingen, alarmeringen, etc.), ten tijde van beperkingen in de beschikbaarheid van de Dienst, niet (volledig) kunnen worden verwerkt.

3.5. Quipa mag van tijd tot tijd de functionaliteit van de Dienst aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Quipa zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert. Quipa zal minstens dertig (30) dagen van tevoren schriftelijk en/of via de Dienst melden welke aanpassingen zij van plan is door te voeren. U heeft geen inspraak in deze aanpassingen.

3.6. Tenzij u gebruik maakt van de mobiele applicatie zullen de door Quipa geleverde updates ten behoeve van de functionaliteit van de Dienst automatisch worden geïnstalleerd en aan u beschikbaar gesteld. Het is niet mogelijk om de nieuwe updates niet te accepteren en de oude versie te blijven gebruiken, tenzij anders overeengekomen.

3.7. U bent er zich van bewust dat Quipa bepaalde functies niet voor enkele gebruikers kan blijven ondersteunen. Quipa kan daarom niet garanderen dat alle functies tijdens de duur van de Leveringsovereenkomst beschikbaar blijven en is niet aansprakelijk voor schade als het gevolg van het verdwijnen van functies in de Dienst. Quipa zal echter te allen tijde rekening houden met de eventuele gevolgen en zal mogelijk een alternatief aandragen.

ARTIKEL 4.INTELLECTUEEL EIGENDOM

4.1. De Dienst alsmede de door deze Dienst gegenereerde gegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot statistieken, zijn het intellectueel eigendom van Quipa en/of haar licentiegever(s). Behoudens voor zover schriftelijk anders bepaald, mogen deze op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Quipa , behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

4.2. De data die u opslaat en uitleest middels de Dienst is en blijft uw eigendom of van de persoon op wie zij betrekking heeft. Het is Quipa enkel toegestaan de data te gebruiken ter uitvoering van de Leveringsovereenkomst en/of waarvoor de Dienst beschikbaar is gesteld.

4.3. Indien u informatie stuurt naar Quipa , bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, dan geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor (verbetering van) de Dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

ARTIKEL 5.AANSPRAKELIJKHEID

5.1. U bent er zich van bewust dat de Dienst afhankelijk is van een stabiele internetverbinding en verbinding tussen de sensoren en centrale op de locatie waar u gebruik wilt maken van de Dienst. Quipa kan geen invloed uitoefenen op uw internetverbinding, netwerk, apparatuur of alle andere diensten/apparaten die niet geleverd zijn door Quipa . U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhouden van deze internetverbinding, netwerk, apparatuur of alle andere diensten/apparaten die niet geleverd zijn door Quipa .

5.2. In aanvulling op het vorige lid kan Quipa niet aansprakelijk worden gehouden voor de schade als het gevolg van het niet ontvangen van beveiligings- of alarmeringsmeldingen door het falen van uw internetverbinding, netwerk, apparatuur of alle andere diensten/apparaten die niet geleverd zijn door Quipa .

5.3. In geval van overmacht is Quipa nooit gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

5.4. Indien de Leveringsovereenkomst wordt aangegaan ten behoeve van levering van de Dienst aan u, in de uitoefening van beroep of bedrijf, gelden de hierna volgende bepalingen.

5.5. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid accepteert Quipa geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de Dienst of enige schade in verband daarmee.

5.6. Quipa is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5.7. U vrijwaart Quipa van alle claims van derden in verband met de data die u opslaat en uitleest middels de Dienst, in het bijzonder (maar niet uitsluitend) waar het betreft een schending van privacy rechten in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

5.8. Voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is vereist dat u de schade uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontdekking schriftelijk bij Quipa meldt.

ARTIKEL 6.GEHEIMHOUDING

6.1. U bent verplicht tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die u via de Dienst verkrijgt en waaronder de inhoud van deze overeenkomst.

6.2. Quipa zal geen kennis nemen van via de Dienst verzonden of opgeslagen informatie, tenzij dit expliciet met u is overeengekomen of Quipa daar wettelijk of krachtens bevoegd gegeven bevel toe verplicht is. In zulke gevallen zal Quipa zich inspannen de kennisneming tot een minimum te beperken en zal zij geheimhouding betrachten omtrent hetgeen waarvan kennis genomen is.

6.3. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

ARTIKEL 7.WIJZIGING VOORWAARDEN

7.1. Quipa heeft het recht deze Gebruiksvoorwaarden op ieder moment aan te passen.

7.2. Quipa zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig (30) dagen voor inwerkingtreding schriftelijk dan wel via de Dienst aankondigen zodat u daar kennis van kunt nemen.

7.3. Indien u een wijziging of aanvulling in de Gebruiksvoorwaarden niet wenst te accepteren, kan u tot de datum van inwerkingtreding de Gebruiksvoorwaarden opzeggen. Gebruik van de Dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

ARTIKEL 8.OVERIGE BEPALINGEN

8.1. Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

8.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de Gebruiksvoorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Quipa gevestigd is.

8.3. Indien een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is hieraan tevens voldaan indien de mededeling per e-mail wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

8.4. Indien een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

8.5. Quipa is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Gebruiksvoorwaarden over te dragen aan een derde die de dienst of betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.


Link naar dit artikel

Download hier onze standaard Herroepingsformulier

Download PDF versie

Link naar dit artikel

U kunt bij ons betalen met Ideal, Creditcard, Sofort Banking, Bancontact, Giropay en Belfius Pay Button. Als bedrijf of vereniging kunnen wij in overleg ook op rekening leveren, stuur ons een e-mail met uw bestelling en wij zullen deze binnen 1 werkdag in behandeling nemen.

Link naar dit artikel
Winkelwagen
Bekijk winkelwagen
Kies je land

We geven je graag zo snel mogelijk inzicht in de juiste prijzen en verzendkosten.