Garantievoorwaarden

Garantie- & aansprakelijkheidsvoorwaarden Quipa

Wij vinden het belangrijk dat u volledig tevreden bent over uw aankoop bij Quipa.
Voor alle artikelen die u bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.
De garantie op al onze producten is minimaal 1 jaar, tenzij anders aangegeven in onze product specificatie. De garantie op de productpagina's betreft de fabrieksgarantie.

Daarnaast hanteert Quipa de voorwaarden:

ALGEMENE BEPALINGEN GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID VAN QUIPA B.V.

 • Quipa B.V. geeft de garantie de overeenkomst als een goed vakman uitvoeren. Deze garantie geldt uiteraard tevens voor eventuele herstelwerkzaamheden.
 • Quipa B.V. garandeert voorts steeds bij geschillen c.q. klachten een oplossing na te streven die praktisch is en redelijk, ongeacht de vraag of dezen rijzen in de relatie tussen partijen dan wel tussen Klant en derden.
 • Quipa B.V. verricht werk c.q. opdracht uitdrukkelijk voor rekening en risico van Klant.
 • Quipa B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat hij is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.
 • Quipa B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige schade aan personen zoals letsel of overlijden, of aan zaken, noch is Quipa B.V. aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade, winst- of inkomstenderving daaronder begrepen, schade aan onderhoud-, schilder-, binnen- en installatiewerk.
 • Gelet op de aard van Quipa B.V.’ werk kunnen onveilige situaties ontstaan, hetgeen de plicht verklaart op de Klant om de werkplek c.a. niet gelijktijdig te laten bewerken door derden, als beschreven in art. 18 dezes.
 • Klant is gehouden alle schade aan Quipa B.V., de door Quipa B.V. ingeschakelde derden c.q. zijn resp. hun nabestaanden te vergoeden die voortvloeit uit of verband houdt met het doen ontstaan, laten voortduren of onvoldoende voorkomen van onveilige situaties op of rondom de werkplek in kwestie.
 • Mocht Quipa B.V. ondanks voorgaande bepalingen toch aansprakelijk zijn voor schade, dan is deze schade beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) van de betreffende opdracht.
 • Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is c.q. uit meerdere facturen bestaan, zal de schade wegens toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de prijs bedongen in de toepasselijke overeenkomst (exclusief omzetbelasting) voor de prestaties van Quipa B.V. van waaruit het schadeveroorzakende feit of nalaten voortvloeit.
 • De hiervoor bedoelde bedragen worden verminderd met de door de Klant bedongen en door Quipa B.V. verleende crediteringen.
 • Vinden meerdere aansprakelijkheidsscheppende gebeurtenissen plaats binnen dezelfde opdracht, dan worden deze gebeurtenissen gezien als één, aldus dat de aansprakelijkheid van alle gebeurtenissen worden beperkt conform dit artikel.
 • In geen geval zal de aansprakelijkheid van Quipa B.V. uitgaan boven het bedrag dat onder haar bedrijfs-en beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor uitkering in aanmerking komt.
 • Het voorgaande wordt uitdrukkelijk absoluut gemaximeerd in alle omstandigheden tot een all-in bedrag van € 10.000,-.
 • Indien derden een vordering instellen tegen Quipa B.V., verband houdende met de uitvoering van het werk, vrijwaart Klant Quipa B.V. en/of de door Quipa B.V. ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de kant van Quipa B.V. en/of de door hem bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen.

EIGEN RISICO

 • Klant blijft aansprakelijk voor alle schade aan het werk resp. het product die niet zijn oorzaak vindt in normaal, dagelijks gebruik. De schade wordt door Quipa B.V. hersteld voor rekening van Klant.
 • Aansprakelijkheid is uitgesloten indien Klant niet voldaan heeft aan diens verplichtingen van artikel 13.8, waaronder in ieder geval die tot regelmatig, tijdig en goed onderhoud, tot normaal gebruik en tot het niet blootstellen aan extremen en weersomstandigheden.
 • Aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen van derden die Quipa B.V. ter vervoer of ter bewerking zijn toevertrouwd of die Klant in huur of bruikleen of anderszins onder zijn opzicht heeft, is uitgesloten.
 • Indien door Klant of door derden al dan niet in opdracht van Klant aan het werk werkzaamheden zijn uitgevoerd of voorzieningen zijn getroffen, is Quipa B.V. niet gehouden tot vergoeding van schade die hiervan een gevolg is.
 • De klant is gehouden zelf het product goed te onderhouden. Onderhoudswerkzaamheden noch herstelwerkzaamheden voor zover ze buiten de garantiebepalingen vallen, behoren niet tot onderhavige overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen.
Winkelwagen
Bekijk winkelwagen
Kies je land

We geven je graag zo snel mogelijk inzicht in de juiste prijzen en verzendkosten.