Garantievoorwaarden FireAngel

VERWIJDERING

Oude elektrische toestellen mogen niet samen met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid. Oude rook-, hitte, co-melders en toebehoren kunnen worden teruggenomen via het recyclageprogramma voor oude elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). Zorg er indien mogelijk voor dat het toestel wordt gerecycleerd. Neem contact op met uw gemeente, uw leverancier of onze technische dienst voor meer informatie over de mogelijkheden inzake recycling en inzameling in uw regio. Zodra de rook- of hitte melder van de montageplaat wordt verwijderd, wordt de batterij gedeactiveerd. Het toestel kan nu naar een inzamelpunt worden gebracht.

WAARSCHUWING: Open de behuizing niet.
WAARSCHUWING: Voorkom brandschade aan het toestel.
WAARSCHUWING: Als uw melder is gevallen of beschadigd raakte, moet u de melder uit voorzorg uit het gebouw verwijderen en contact opnemen met de technische dienst op het nummer 0800 311 1111 (NL) 0800-29097 (BE) of via klantenservice@fireangel.nl

HOE U UW HUIS VEILIG MAAKT
Het installeren van een rookmelder is slechts de eerste stap bij het beschermen van uw gezin tegen brand. U moet ook maatregelen nemen om de kans te verminderen dat in uw woning brand uitbreekt en om uw ontsnappingskansen in geval van brand te vergroten. Voor een goed brandveiligheidsprogramma dient u het volgende te doen:

1. Zorg voor een correcte installatie van de rookmelders. Volg ALLE instructies in deze handleiding. Houd uw rookmelders schoon en test ze regelmatig.

ROOKMELDERS DIE NIET GOED FUNCTIONEREN KUNNEN U NIET WAARSCHUWEN.

2. Als uw rookmelders niet correct functioneren, moet u ze onmiddellijk vervangen.
3. Volg de regels inzake brandveiligheid en vermijd gevaarlijke situaties:

• Gebruik rookgerei correct. Rook nooit in bed.
• Bewaar lucifers en aanstekers buiten het bereik van kinderen.
• Brandbare materialen moeten op een geschikte manier worden opgeslagen. Brandbare materialen mogen nooit in de buurt van open vuur of vonken worden gebruikt.
• Elektrische toestellen en kabels moeten zich in goede staat bevinden. Elektrische circuits mogen niet overbelast worden.
• Kachels, open haarden, schoorstenen en roosters moeten vrij zijn van vet. Zorg voor een correcte installatie (niet in de buurt van brandbare materialen).
• Zorg voor een veilige afstand tussen mobiele verwarmingstoestellen of kaarsen en brandbare materialen.
• Bewaar niet te veel afval binnenshuis. Dit vormt immers een brandrisico.
• Zorg dat u steeds reservebatterijen beschikbaar heeft voor uw batterij gevoede rookmelders.
• Werk een evacuatieplan voor uw gezin uit en oefen het met elk lid van het huishouden, ook met kleine kinderen als u die heeft.
• Teken een plattegrond van uw huis en zoek voor elke ruimte naar tweemanieren om deze te verlaten. Er moet een mogelijkheid zijn om elke slaapkamer te verlaten zonder de deur te openen. Er dient ook een alternatieve vluchtweg te zijn via een hogere verdieping, voor het geval waarin de trappen geblokkeerd zijn (bijv. een brandladder).
• Zorg ervoor dat iedereen het waarschuwingssignaal van de rookmelder herkent en weet hoe zeer op moeten reageren.
• Als kleine kinderen deel uitmaken van het huishouden, moet u ook hen uitleggen wat het rookmelder signaal betekent. Leer hen dat ze in geval van nood het huis zelfstandig moeten verlaten. Laat hen zien hoe ze kunnen controleren of de deuren warm zijn voordat ze die openen. Toon hen hoe ze dicht bij de vloer moeten blijven en indien nodig over de vloer moeten kruipen. Wijs een alternatieve uitgang aan voor het geval waarin de deur warm aanvoelt en bijgevolg niet mag worden geopend.
• Bepaal een evacuatiepunt op veilige afstand van uw huis. Zorg ervoor dat uw kinderen ook hier begrijpen dat ze bij brand daarheen moeten gaan en daar op u moeten wachten.
• Houd minstens alle 6 maanden een brandoefening. Dit zorgt ervoor dat iedereen, ook kleine kinderen, weten wat ze moeten doen en hoe ze het huis veilig kunnen verlaten.*
• Denk er ook over na van waaruit u buitenshuis de brandweer kunt bellen. Neem contact op met uw plaatselijke brandweer. De brandweer zal u verder adviseren hoe u uw huis brandveiliger maakt en een ontsnappingsroute voor uw gezin kunt plannen. Rookmelders zijn ontworpen om u en uw gezin te beschermen tegen brand. Ze bieden echter geen bescherming tegen koolstofmonoxide, een giftig gas dat ontstaat bij de onvolledige verbranding van fossiele brandstoffen. Het is dan ook ten zeerste aan te bevelen om in uw huis ook koolmonoxidemelders te installeren. Voor meer informatie, zie www.fireangel.nl

GARANTIE
FireAngel Safety Technology Limited garandeert de oorspronkelijke koper vanaf de datum van aankoop en gedurende de garantieperiode dat het product bij normaal huishoudelijk gebruik en onderhoud vrij is van materiaal en fabricage gebreken. FireAngel Safety Technology Limited garandeert hierbij dat u het defecte product kunt laten vervangen gedurende de garantieperiode, die ingaat op de datum van aankoop. Hiertoe maakt u het defecte product klaar om met de post te verzenden, voegt u er een duidelijke beschrijving van het probleem bij en vermeldt u de datum van aankoop. Vervolgens stuurt u het toestel naar uw leverancier. De garantie op de vervanging van de het product loopt tot het einde van de resterende oorspronkelijke garantieperiode van de oorspronkelijk aangeschafte product. Dat betekent dat de datum van de oorspronkelijke aankoop telt en niet de leveringsdatum van het vervangende product. FireAngel Safety Technology Limited behoudt zich het recht voor om een alternatief product aan te bieden dat gelijkwaardig is aan het te vervangen product indien het originele model niet langer beschikbaar of op voorraad is. Deze garantie is geldig voor de oorspronkelijke koper vanaf de datum van aankoop van het oorspronkelijke product en is niet overdraagbaar. Er moet een bewijs van aankoop worden voorgelegd. Deze garantie dekt geen schade die wordt veroorzaakt door ongevallen, verkeerd gebruik, demontage of misbruik van het product, door een gebrek aan zorg voor het product, of door andere toepassingen dan die welke in deze handleiding worden vermeld. De garantie dekt evenmin gebeurtenissen of omstandigheden die buiten de controle van FireAngel Safety Technology Limited vallen, zoals overmacht (brand, onweders, enz.). Geen enkele verantwoordelijke, vertegenwoordiger, leverancier of werknemer van het bedrijf is bevoegd om de verplichtingen of beperkingen van de garantie te verlengen of te wijzigen. FireAngel Safety Technology Limited accepteert geen wijzigingen van deze garantie door derden. FireAngel Safety Technology Limited is niet aansprakelijk voor incidentele schade of gevolgschade die wordt veroorzaakt door een schending van expliciete of impliciete waarborgen. Tenzij verboden door de toepasselijke wetgeving is de garantie beperkt tot de bepaalde garantieduur van het product. Dit garandeert de algemene geschiktheid voorgebruik. Deze garantie heeft verder geen invloed op uw wettelijke rechten. FireAngel Safety Technology Limited zal in geval van overlijden of letsel niet aansprakelijk zijn voor gebruiksderving, schade, kosten of uitgaven met betrekking tot dit product of voor enige indirecte of resulterende verliezen, schade of kosten die in hoofde van uzelf of van andere gebruikers van dit product ontstaan.

KLANTENSERVICE
Als uw product niet meer functioneert en u alle hoofdstukken, zoals "Waar moeten rook-, hitte of CO-melders worden geplaatst?", "Problemen oplossen" en "Periodiek onderhoud" heeft gelezen en opgevolgd, en de storing niet kan worden verholpen, neem dan contact op met uw leverancier. Als u het FireAngel product onder garantie wilt terugsturen, stuur het toestel dan goed verpakt terug naar uw leverancier met gedeactiveerde batterij (d.w.z. losgekoppeld van de montageplaat), het aankoopbewijs en een beschrijving van de reden waarom u het toestel retourneert.

Fabrikant:

FireAngel Safety Technology Limited
Vanguard Centre, Sir William Lyons Rd
Coventry, CV4 7EZ, Verenigd Koninkrijk
www.fireangeltech.com
Tel: 0800 311 1111 (NL) 0800-29097 (BE)
E-Mail: klantenservice@fireangel.nl

PRODUCTASSORTIMENT
FireAngel Safety Technology Limited produceert een uitgebreid assortiment huishoudelijke veiligheidsproducten, waaronder rookmelders, koolmonoxidemelders,brandblussers en externe signaleringsapparatuur. Meer informatie vindt u op www.fireangel.nl

Winkelwagen
Bekijk winkelwagen
Kies je land

We geven je graag zo snel mogelijk inzicht in de juiste prijzen en verzendkosten.